• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TRONG ĐẤU TRANH, PHÒNG, CHỐNG TỰ DIỄN BIẾN TỰ CHUYỂN HÓA
Ngày xuất bản: 30/09/2021 3:52:00 CH
Lượt đọc: 3589

 

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên là quá trình “tự diễn biến” theo chiều hướng suy thoái, từ “tự diễn biến” đến một mức độ nào đó sẽ chuyển sang “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, có thể từng người đến đội ngũ. Tự diễn biến, tự chuyển hóa không phải là một khái niệm mới mẻ vì ngay trong văn kiện đại hội XI (2011) Đảng ta đã nhận định về những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, dao động về tư tưởng chính trị và sự hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng.

“ Tự diễn biến” tức là sự yếu kém của mỗi người không có khả năng để tự bảo vệ chân lý, lẽ phải, những vấn đề lý luận quan trọng nằm trong  ý thức hệ của dân tộc, của Đảng. Nói cụ thể hơn là bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng như thế nào trong công cuộc mới, hay dao động về lập trường tư tưởng, vào hùa một cách vô ý thức, thậm chí có những suy tính cá nhân, cơ hội vụ lợi. Vô hình chung tiếp tay cho kẻ thù, các thế lực chống đối để chúng tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, tấn công vào sự nghiệp đổi mới của chúng ta hiện nay. Nguy hại hơn là làm mất đoàn kết, gây nên tình trạng không thống nhất về tư tưởng, quan điểm dẫn đến không thống nhất về hành động, làm suy yếu Đảng từ tư tưởng đến tổ chức. Tự diễn biến có cả vấn đề về nhận thức, trong hành vi, phát ngôn, trong thái độ phê bình và tự phê bình, trong thái độ đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không phê phán. Là đảng viên của Đảng, thấy kẻ thù bôi nhọ Đảng mà mình vẫn dửng dưng, thậm chí vào hùa hoặc có thể bằng việc này, việc khác, vô hình chung tiếp tay cho kẻ thù phá hoại nền tảng của Đảng, điều đó rất đáng lên án, phê phán. Đó cũng là mối lo trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong Đảng, trong việc giữ gìn, thống nhất, đoàn kết, hành động trong Đảng.

“Tự chuyển hóa” là sự nối tiếp của quá trình “ tự diễn biến”. Khi sự biến đổi về chất đã làm thay đổi quan điểm tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên dẫn đến hành động chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mấu chốt trọng tâm của tự diễn biến, tự chuyển hóa vẫn là trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, bởi trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước sự kết hợp đồng bộ giữa tư tưởng chính trị với các lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa, quốc phòng vẫn là yêu cầu cấp thiết, là nghệ thuật tạo sức mạnh tổng hơpj để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước sự vận động và biến đổi không ngừng của thực tiễn, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng của từng giai đoạn lịch sử cụ thể ở Việt Nam bất cứ người cán bộ, đảng viên nào cũng phải có phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Là lực lượng chủ lực trong việc sáng tạo, phát triển và truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và trong toàn xã hội, đội ngũ giảng viên trường chính trị góp phần quan trọng và thường xuyên trong việc phát triển, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Để nhận thức rõ nguy cơ và tình trạng tự diễn biến tự chuyển hóa giảng viên trường chính trị cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, đội ngũ cán bộ, giảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, mẫu mực về đạo đức, lối sống.

Trong giảng dạy lý luận chính trị, giảng viên đóng vai trò đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa quyết định không chỉ đơn thuần ở vai trò hướng dẫn, định hướng tư tưởng, tạo dựng nền tảng tư tưởng, họ có ảnh hưởng đặc biệt và trực tiếp đối với sự phát triển, niềm tin, lý tưởng mà học viên tiếp nhận. Nhân cách mẫu mực, lập trường kiên định vững vàng, niềm tin vào Đảng vào chế độ của giảng viên tạo dấu ấn để học viên vững vàng trong lĩnh hội, tiếp nhận kiến thức và rèn luyện. Mỗi cán bộ, giảng viên phải thực sự gương mẫu, đúng mực trong giao tiếp, trao đổi với học viên, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân, điều đó sẽ tạo niềm tin, truyền nhiệt huyết cách mạng và lý tưởng cộng sản đối với mọi người đặc biệt là học viên. Do đó, giảng viên lý luận chính trị phải được đào tạo cơ bản, ngoài chuyên môn tốt, phải thật sự là tấm gương mẫu mực về nhân cách, có trách nhiệm chính trị cao, niềm tin vững vàng vào chủ nghĩa Mác-Lênin vào lý tưởng và con đường mà đảng ta đã lựa chọn.

Thứ hai, thường xuyên rèn luyện, học tập nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn, đặc biệt là kiến thức lý luận chuyên ngành, những thành tựu mới của khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để bắt kịp với trình độ phát triển của tri thức nhân loại, để vận dụng vào bài giảng một cách thuyết phục

Những môn lý luận chính trị thường rất trừu tượng, tư duy khái quát cao. Do đó, nhận thức lượng kiến thức thu nhận được của học viên phụ thuộc rất nhiều vào trình độ kiến thức, năng lực lý luận và thực tiễn cũng như phương pháp truyền đạt của người thầy. Mỗi giảng viên cần xác định rõ việc không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là rất quan trọng, ngoài việc có bằng cấp chuyên môn còn phải được trang bị những kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành theo chiều sâu. Thực tiễn đã khẳng định, một trong những năng lực có ý nghĩa quyết định sự thành bại trong nghề dạy học là nắm vững (làm chủ) những tri thức khoa học thuộc lĩnh vực giảng dạy của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Phải thực hành khẩu hiệu: làm việc gì học việc nấy... cán bộ ở môn nào phải học cho thạo công việc ở trong môn ấy” . Tuy nhiên, không phải chỉ có bằng cấp và kiến thức nền tảng, mà người giảng viên cần phải không ngừng tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, bổ sung kiến thức một cách liên tục, thường xuyên, để không chỉ trang bị cho mình những kiến thức chuyên ngành mà còn phải có những kiến thức thực tiễn, kiến thức liên ngành để có tầm hiểu biết sâu, rộng, đủ sức luận giải được những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra.

Thứ ba, nâng cao nhận thức của học viên, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và nguy cơ “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng ta

Trong thời điểm nước ta tổ chức đại hội đảng các cấp trong các kỳ Đại hội, các thế lực thù địch tập trung chống phá quyết liệt hơn, với nhiều hình thức mới, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Vì vậy qua những bài giảng trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, mỗi giảng viên  cần giáo dục, tuyên truyền cho mỗi học viên nhận biết và nâng cao cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, là nền tảng vững chắc để mỗi cán bộ, giảng viên và học viên dù công tác ở cương vị nào cũng nêu cao trách nhiệm của mình, đồng thời cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, từ đó nêu cao tính chủ động, tích cực trong tự phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực chính trị tư tưởng, văn hóa.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, mỗi giảng viên cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, không ngừng tích lũy kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bên cạnh đó, mỗi giảng viên phấn đấu trở thành tấm gương về trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng, không hoang mang dao động trước mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam.

                                              Họ và tên: Đặng Ngọc Bích

                                      Khoa: Xây dựng Đảng