• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
 • MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY PHẦN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ MỚI

  Ngày xuất bản: 16/12/2021 6:25:00 CH

 • “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 75 năm vẫn vẹn nguyên giá trị

  Ngày xuất bản: 14/12/2021 9:30:00 CH

 • TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC PHÁT HUY Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

  Ngày xuất bản: 14/12/2021 9:29:00 CH

 • TÌM HIỂU VỀ NỘI DUNG LÝ LUẬN NHẬN THỨC TRONG TÁC PHẨM “BÚT KÝ TRIẾT HỌC” CỦA V.I.LÊNIN

  Ngày xuất bản: 11/12/2021 6:55:00 CH

 • MỘT VÀI SUY NGHĨ TRONG VIỆC SỬ DỤNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ ĐỂ GIẢNG DẠY TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ YÊN BÁI HIỆN NAY

  Ngày xuất bản: 10/12/2021 12:06:00 CH

 • 1-5 of 252<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >