• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC HIỆN NAY THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Ngày xuất bản: 15/11/2023 8:58:00 SA
Lượt đọc: 3185

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề cán bộ, coi cán bộ là gốc của mọi việc, công tác cán bộ là công việc gốc của Đảng. Cán bộ, công chức nhà nước có vị trí, vai trò rất quan trọng trong bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương góp phần thúc đẩy cách mạng phát triển. Để có đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi phải làm tốt công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện và bồi dưỡng họ. Trong đó, Hồ Chí Minh luôn chú trọng đến mục đích, yêu cầu, nội dung của công tác đào tạo, huấn luyện nhằm hình thành ở họ những phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Việc đào tạo, huấn luyện cán bộ, công chức nhà nước, theo Người không phải chỉ tiến hành tại trường mà còn phải được tiếp tục trong cả quá trình sử dụng, bố trí công tác, giao trách nhiệm cho họ. Hai quá trình đào tạo, huấn luyện và sử dụng cán bộ, công chức nhà nước được nối tiếp, xen kẽ với nhau một cách liên tục. Hồ Chí Minh chỉ rõ, đối với cán bộ cấp trên muốn hiểu rõ và đánh giá cán bộ cấp dưới được đúng đắn thì chính mình phải liêm chính, vô tư, công bằng, không thích người khác nịnh hót mình, không đem lòng yêu ghét mà đối xử với người khác, không máy móc, cứng nhắc, đem một cái khuôn khổ nhất định, chật hẹp mà lắp vào tất cả mọi người. Lúc dùng cán bộ, nhiều người đã phạm vào những chứng bệnh mà Người đã chỉ rõ ngay từ những ngày đầu của cách mạng:

1. Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn, cho họ là chắc chắn hơn người ngoài

 2. Ham dùng những kẻ nịnh hót mình mà chán ghét những người chính trực.

3. Ham dùng những người tính tình hợp với mình mà tránh những người tính tình không hợp với mình”. Vì những bệnh đó, kết quả những người kia đã làm sai, mà cứ bao dung, che chở, bảo hộ khiến cho chúng ngày càng hư hỏng, hỏng cả việc của Đảng.

Vì vậy, trong quá trình hoạt động cách mạng, Người đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ, công chức nòng cốt xả thân vì dân tộc, góp phần quyết định vào những thắng lợi to lớn của cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước thể hiện:

Thứ nhất, tuyệt đại đa số đội ngũ cán bộ, công chức luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy hành chính nhà nước được nâng lên, chế độ công vụ mới đang được thiết lập.

Thứ hai, phần đông cán bộ, công chức nhà nước giữ được phẩm chất đạo đức, tư cách người cán bộ cách mạng, không ngại khó, ngại khổ, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác. Cán bộ, công chức nhà nước gương mẫu chấp hành các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sâu sát giúp đỡ quần chúng, được quần chúng tín nhiệm, tin yêu.

Thứ ba, tuyệt đại đa số cán bộ, công chức phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác. Từ đó, đã tạo nên uy tín đối với quần chúng, luôn hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Hiện nay, những mặt trái của nền kinh tế thị trường thường xuyên tác động đến tư tưởng, tình cảm, cuộc sống của cán bộ, công chức nhà nước thì việc giữ được bản thân mình là một thử thách quyết liệt. Họ phải vượt qua chính mình, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, hẹp hòi, vụ lợi.

Thứ tư, đa số đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình nghiêm túc; có ý thức trách nhiệm và tinh thần xây dựng tổ chức cao, trung thực; có tinh thần rèn luyện phong cách công tác khoa học, dân chủ, cụ thể, sâu sát.

 

Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới hiện nay, việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Trực tiếp góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý kinh tế - xã hội của Nhà nước, góp phần quan trọng triển khai thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước vào đẩy mạnh cải cách xây dựng tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi hoạt động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, trực tiếp góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đường lối, chủ trương và các chính sách cụ thể về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước; quyết định đến việc thành lập, biên chế các tổ chức, xây dựng và từng bước hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn cán bộ, công chức; Xây dựng quy chế phối hợp, tăng cường dân chủ để kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức và thực hiện công tác cán bộ. Đảng Cộng sản Việt Nam bố trí nhân sự thông qua việc giới thiệu những đảng viên ưu tú có đủ phẩm chất và năng lực vào hoạt động trong các cơ quan lãnh đạo, chính quyền và lãnh đạo để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bầu cử, hoặc bổ nhiệm theo đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc về công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước.

Ba là, đổi mới công tác tuyển chọn, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đổi mới công tác tuyển chọn, giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước góp phần quan trọng trong những thành tựu to lớn của đất nước. Công tác tuyển chọn, giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước phải hướng tới mục tiêu: trang bị cho họ những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật, tổ chức quản lý hành chính nhà nước; những kỹ năng làm việc; các chuẩn mực đạo đức, tác phong của người công chức, hình thành ở họ sự nhận thức về các phẩm chất của người cán bộ, công chức nhà nước: có bản lĩnh chính trị, khả năng tư duy và định hướng công việc, khả năng tổ chức, điều hành và thực thi công vụ theo chức trách của mình một cách khoa học về hệ thống; quyết đoán và kiên định trong xử lý các tình huống; tôn trọng và biết làm việc với cấp dưới, cấp trên, đồng sự và nhân dân, thích ứng với tình hình và nhiệm vụ mới; góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc cải cách hành chính và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bốn là, nâng cao chính sách đãi ngộ gắn với đẩy mạnh chống quan liêu, tham nhũng, thường xuyên làm trong sạch bộ máy nhà nước. Đây là một trong những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, do đó trước hết cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc luật phòng chống tham nhũng, có chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ và có cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân. Bởi quan liêu là thiên về dùng mệnh lệnh, giấy tờ, xa thực tế, xa quần chúng. Vì vậy bệnh quan liêu làm xói mòn tình cảm cách mạng của cán bộ, công chức, làm mất lòng tin của quần chúng đối với Đảng và Nhà nước. Ngày nay, trước sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, phần đông cán bộ, công chức nhà nước vẫn giữ được bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc và nhân dân, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, quan tâm chăm lo đến sự nghiệp chung. Tuy nhiên, kết quả của việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước vẫn chưa thực sự đạt được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước. Trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, lợi dụng chức quyền và những sơ hở trong cơ chế, chính sách để tham ô của công, nhũng nhiễu nhân dân.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh cần thực hiện đầy đủ và đồng bộ các giải pháp chủ yếu trên. Có như vậy mới góp phần xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trong sạch, có năng lực trực tiếp góp phần quyết định việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu vì mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” .

Th.s Trần Thị Du

GV Khoa LLCS