• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI
Ngày xuất bản: 02/11/2021 9:44:00 SA
Lượt đọc: 6777

 

Trong mọi giai đoạn cách mạng, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của thanh niên. Người khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Điều lệ Đảng khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, nhằm giúp thế hệ trẻ giác ngộ, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, chuẩn mực đạo đức tiên tiến góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam trở thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đoàn thanh niên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái luôn coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, bãn lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong Nhà trường.

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn thanh niên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: thông qua việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp ….

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã được gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các Nghị quyết Hội nghị BCHTW lần thứ 5, lần thứ 6, thứ 7, thứ 8 (khóa XII). Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai đăng ký các công trình, phần việc thanh niên “Làm theo lời Bác” qua đó nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vai trò của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.

Bên cạnh đó, BCH  đoàn chú trọng giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên. BCH  đoàn đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt giáo dục những bài học về lòng yêu nước, những bài học lịch sử giá trị trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, những tấm gương anh hùng dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của Đoàn - Hội - Đội, của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, của tuổi trẻ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh qua các thời kỳ lịch sử. 

Một trong những hình thức giáo dục truyền thống tạo nên sức hút đối với tuổi trẻ Nhà trường, đó là Đoàn thanh niên Nhà trường đã tham gia nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” vào dịp 27/7 hàng năm như thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; tổ chức thăm tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng. Các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đã được Đoàn thanh niên nhà trường tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi, thu hút tất cả đoàn viên thanh niên tham gia.

 

Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Công đoàn Nhà trường xây dựng hòm tiết kiệm mua gạo, nhu yếu phẩm giúp đỡ 2 cụ, một cụ mẹ liệt sỹ, một cụ neo đơn tại xã Nghĩa Sơn, Văn Chấn.

 

Đoàn viên thanh niên, học viên trường Chính trị tỉnh Yên Bái thứ 7 cùng dân lao động dọn vệ sinh đường làng xã Nghĩa Sơn, Văn Chấn.

Ngoài việc tổ tham gia các hoạt động do Đoàn Khối tổ chức, Đoàn Trường còn vận động toàn thể đoàn viên thực hiện nghiêm túc các phong trào như xây dựng nếp sống văn minh, tác phong thanh lịch trong Nhà trường... Các hoạt động này đã phần nào nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, giúp đoàn viên hiểu được nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới.

Để tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đoàn trường cần tập trung vào những giải pháp cơ bản sau:

Một là, phải tăng cường và đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên bằng các hoạt động thiết thực và hiệu quả; tiếp tục triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Đảng trong trái tim tuổi trẻ” và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ… tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức về pháp luật, lý luận chính trị, kiến thức và các kỹ năng xã hội cho đoàn viên, thanh niên thực hiện những tiêu chí cụ thể để rèn luyện trong từng đối tượng đoàn viên, thanh niên và xem đây là công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi người.

Ba là, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Nhà trường trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Gắn nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng với hoạt động chuyên môn của Nhà trường nhằm tạo môi trường, điều kiện cho đoàn viên nâng cao kiến thức, kỹ năng và phương pháp sư phạm; phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, các khoa, phòng của Nhà Trường tổ chức các buổi tọa đàm, các diễn đàn, các buổi tham quan học tập kinh nghiệm, các hoạt động nghiên cứu thực tế để giúp đoàn viên thanh niên có thêm kiến thức thực tiễn phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Bốn là, Đoàn thanh niên nhà trường  nên tổ chức hoạt động “về nguồn” tới các địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử, văn hóa gắn với tên tuổi của các anh hùng, chiến sĩ cách mạng và các chiến công hiển hách của quân đội và nhân dân ta để từ đó đoàn viên nhận thức và hiểu rõ hơn về truyền thống dân tộc. Trên cơ sở đó các đoàn viên là giảng viên có thêm tư liệu, kiến thức vận dụng, lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống vào các tiết giảng, bài giảng đảm bảo đúng mục đích, định hướng của Đảng, của Đoàn.

Năm là, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm trong việc tạo điều kiện vật chất, tinh thần cũng như định hướng các nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Có thể khẳng định, với những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng thời gian qua, đoàn viên thanh niên Nhà trường đã có bước trưởng thành về mọi mặt, bản lĩnh chính trị ngày càng vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan và chương trình hành động của Đoàn thanh niên nhà trường. Tin tưởng rằng trong thời gian tới tuổi trẻ Trường chính trị Tỉnh Yên Bái sẽ phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành, khắc phục những khó khăn, hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng xung kích, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của nhà trường.

Nguyễn Quý Dũng

Khoa Xây dựng Đảng

Tin khác

  • Đại hội Công đoàn cơ sở trường Chính trị tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thành công tốt đẹp
  • HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TÁC PHẨM: “KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀO TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
  • Vận dụng quan điểm về xây dựng chính quyền địa phương trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào giảng dạy chuyên đề “Chính quyền địa phương” trong môn học “Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật” chương trình trung cấp lý luận chính trị.
  • VỀ YÊN BÁI KHÁM PHÁ LỄ HỘI CÚNG CÂY CHÈ TỔ CỦA NGƯỜI DÂN SUỐI GIÀNG
  • VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ XIX VÀO BÀI GIẢNG DẠY BÀI 6 "QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO, GIÁO DỤC, Y TẾ Ở CƠ SỞ (THUỘC MÔN HỌC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC)
  • 6-10 of 322<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >