• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ XIX VÀO BÀI GIẢNG DẠY BÀI 6 "QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO, GIÁO DỤC, Y TẾ Ở CƠ SỞ (THUỘC MÔN HỌC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC)
Ngày xuất bản: 09/02/2023 9:52:00 SA
Lượt đọc: 6095

 

Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thì việc nghiên cứu, học tập và vận dụng các Nghị quyết của Đảng vào giảng dạy là hết sức quan trọng và cần thiết, đây là trách nhiệm của mỗi giảng viên nói chung và của giảng viên giảng dạy lý luận chính trị nói riêng. Nhờ có hoạt động dạy và học mà giảng viên cũng như học viên có cơ hội nghiên cứu một cách có hệ thống các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng để đối chiếu, vận dụng vào thực tiễn.

Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào giảng dạy là một nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, giảng viên và học viên nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội. Trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX có rất nhiều nội dung mới, liên quan đến lĩnh vực quản lý hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế thuộc môn học quản lý hành chính nhà nước có một số nội dung quan trọng cần quan tâm như sau:

1. Trong lĩnh vực văn hóa

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định:

Thứ nhất, trong quan điểm chỉ đạo đã nêu động lực phát triển và nhấn mạnh đến các khía cạnh của văn hóa như: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam.

Thứ hai, với định hướng phát triển con người và xây dựng nền văn hóa, Văn kiện đã đề cập: Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa. Xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ ba, xác định nhiệm vụ 5 năm tới giai đoạn 2021 – 2025 là: Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các giá trị và thành tựu của văn hóa, khoa học, kỹ thuật công nghệ của thế giới.

Thứ tư, xác định các giải pháp chủ yếu nhằm tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Khẩn trương triển khai phát triển có trọng tâm, trọng điểm ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa trên cơ sở xác định và phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, vận dụng có hiệu quả các giá trị và thành tựu của văn hóa, khoa học, kỹ thuật công nghệ của thế giới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX xác định:

Thứ nhất, xác định phương hướng: Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh, tiến bộ, công bằng xã hội, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sự hài lòng của nhân dân; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

Thứ hai, xác định đột phá chiến lược: khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; tăng cường quản lý phát triển xã hội tiến bộ, công bằng, bền vững; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với bảo đảm kỷ cương xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.

Thứ ba, xác định giải pháp chủ yếu là phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Yên Bải “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Xây dựng và phát huy những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ xã hội, vào từng người dân, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng dân cư, vào mọi lĩnh vực cuộc sống và quan hệ con người, tạo nên đời sống tinh thần cao đẹp với hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển.

2. Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định:

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của giáo dục, đào tạo, yêu cầu phải Xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục, đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Trước đây chỉ đề cập phương hướng chung "giáo dục là quốc sách hàng đầu".

Thứ hai, nhấn mạnh giáo dục, đào tạo thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. Do vậy phải đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; chú trọng đội ngũ nhân lực kỹ thuật, nhân lực số, nhân lực quản trị công nghệ, nhân lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; nhân lực quản lý xã hội và tổ chức cuộc sống, chăm sóc con người.

Thứ ba, cụ thể hóa yêu cầu hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân, sắp xếp lại hệ thống trường học, phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo.

Thứ tư, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2021 – 2025 đặt ra nhiệm vụ: Xây dựng đồng bộ thể chế, chính sách để thực hiện có hiệu quả chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển giáo dục Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, lấy chất lượng và hiệu quả đầu ra làm thước đo. Xây dựng và triển khai thực hiện lộ trình tiến tới miễn học phí đối với học sinh phổ thông, trước hết là đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX xác định:

Thứ nhất, xác định đột phá chiến lược: Phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy giá trị, bản sắc văn hoá, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của con người Yên Bái, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

Thứ hai, xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số.

Thứ ba, xác định giải pháp chủ yếu là tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm. Thực hiện hiệu quả yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy - học ở tất cả các bậc học, hướng tới phát triển con người toàn cả “Đức - Trí - Thể - Mĩ”, có khát vọng vươn lên, ý chí tự lực, tự cường.

3. Trong lĩnh vực y tế

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định:

Thứ nhất, xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách dân số và phát triển, tận dụng và phát huy lợi thế thời kỳ dân số vàng, đồng thời chuẩn bị điều kiện thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng dân số, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm mức tăng dân số hợp lý và cân bằng giới tính khi sinh.

Thứ hai, Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện hiệu quả các chính sách về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe và tầm vóc người Việt Nam, bảo đảm toàn dân đều được quản lý, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe.

Thứ ba, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện, phát triển hình thức khám, chữa bệnh trực tuyến. Nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi mới toàn diện hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng.

Thứ tư, thực hiện đúng hướng, hiệu quả xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; bảo đảm bình đẳng giữa y tế nhà nước và y tế ngoài nhà nước, xây dựng mô hình bác sỹ gia đình, phát triển mạnh ngành công nghiệp dược và thiết bị y tế.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, hiệu quả trên cơ sở dự phòng tích cực và chủ động, gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại;

Thứ hai, nâng cấp trang, thiết bị các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện, bảo đảm ít nhất 50% trung tâm y tế cấp huyện đạt tiêu chuẩn hạng II trở lên; quan tâm đầu tư đồng bộ và phát huy hoạt động của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ từ các bệnh viện tuyến Trung ương, đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ bản trở thành trung tâm khám chữa bệnh chất lượng cao của khu vực Tây Bắc; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ thầy thuốc, nhất là đội ngũ bác sỹ có trình độ, năng lực chuyên môn sâu, có y đức, trách nhiệm.

Thứ tư, thực hiện tốt các chính sách về dinh dưỡng, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 trên 80% dân số được quản lý sức khỏe; trên 90% người dân hài lòng với dịch vụ y tế.

4. Trong lĩnh vực thể thao

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định:

Thực hiện tốt “Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030”. Phát triển thể dục, thể thao toàn dân để tăng cường sức khỏe của Nhân dân, làm cơ sở cho phát triển thể dục, thể thao thành tích cao. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và thuốc chữa bệnh. nước và y tế ngoài nhà nước; xây dựng, phát triển mô hình bác sĩ gia đình;

Để vận dụng các nội dung trên vào giảng dạy bài 6 "quản lý hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế ở cơ sở thuộc môn học quản lý hành chính nhà nước một cách hiệu quả, tôi xin đề xuất một số giải pháp cụ như sau:

                Một là, giảng viên cần xác định rõ đối tượng học viên để đưa các nội dung trên theo hướng chọn lọc, thiết thực, phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, tránh trùng lặp. Trong đó, chú trọng tính định hướng chính trị, giáo dục đạo đức, phong cách, rèn luyện về tư duy, khả năng vận dụng, giải quyết các tình huống thực tiễn.

 Hai là, khi vận dụng nên có sự so sánh các quan điểm, luận điểm của các vấn đề được đặt ra ở Nghị quyết so với các văn bản trước đó, bảo đảm tính chính xác, khoa học, có hệ thống và sát đúng nội dung, tinh thần, tư tưởng của các văn kiện, đảm bảo chuyển tải đến người học đạt được hiệu quả cao nhất; không cắt xén máy móc, phiến diện, lệch lạc trong nghiên cứu cũng như trong giảng dạy.

Ba là, Trong quá trình giảng dạy có thể kết hợp nhiều phương pháp như: phát vấn, thảo luận, nêu vấn đề, làm việc nhóm, trực quan bằng hình ảnh…để truyền đạt đến học viên một cách hiệu quả nhất. Nếu thời gian hạn chế, giảng viên có thể giới thiệu các nội dung mang tính chọn lọc, những nội dung trọng tâm nếu cần thiết có thể để thiết kế, bổ sung thêm vào giờ thảo luận, làm bài tập.

Bốn là, bản thân mỗi giảng viên cần thường xuyên nghiên cứu, cập nhật những nội dung, kiến thức mới, những vấn đề thực tiễn trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế cả trong nước và thế giới, từ đó vận dụng hợp lý, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng bài giảng.

Để có bài giảng tốt, trong quá trình soạn giảng, giảng viên cần nắm chắc những nội dung cốt lõi của Nghị quyết để truyền đạt, giúp học viên nhận thức được những chủ truong, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế đây là đòi hỏi mang tính tất yếu khách quan, hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay, khi mà nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào giảng dạy, không chỉ là nhiệm vụ đơn thuần của người giảng viên mà còn là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Hoàng Khắc Cương

Khoa Nhà nước và Pháp luật