• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
VẬN DỤNG, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIX ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI VÀO GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ: “CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG” TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Ngày xuất bản: 20/04/2022 1:37:00 CH
Lượt đọc: 1006

 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng vai trò, vị trí và khẳng định tầm quan trọng của công tác dân vận. Quan điểm của Đảng về công tác dân vận được thể hiện xuyên suốt và thống nhất từ Cương lĩnh chính trị, văn kiện đại hội, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, quy chế, quy định… cùng sự vận dụng phù hợp theo từng thời kỳ cách mạng.

Trong giai đoạn hiện nay, các quan điểm đó được thể hiện tập trung, đầy đủ nhất ở Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Nghị quyết khẳng định quan điểm: cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nhân dân là chủ. Động lực thúc đẩy phong trào nhân dân là phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân; kết hợp hài hòa các lợi ích; quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ công dân; chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, nhưng gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Phương thức lãnh đạo công tác dân vận của Đảng phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu để Nhân dân tin tưởng, noi theo. Công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt. Nhà nước tiếp tục thể chế hóa có chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ thành quy chế, quy định để các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thực hiện công tác dân vận; các hình thức tập hợp Nhân dân phải phong phú, đa dạng, khoa học, hiệu quả.

Trong giai đoạn hiện nay, công tác dân vận của Đảng nói chung và của tổ chức cơ sở đảng nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của của Đảng. Trong nghị quyết của các kỳ đại hội đảng, công tác dân vận luôn có một vị trí rất quan trọng trong phương hướng, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng nói chung. Việc vận dụng nghị quyết của các kỳ đại hội đảng vào giảng dạy lý luận chính trị là một yêu cầu, nhiệm vụ của giảng viên các học viện, trường chính trị và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đánh giá rất cụ thể trong phần thứ nhất “Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XVIII đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020” và xác định trong phần thứ hai “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển nhiệm kỳ 2020 -2025”.

Việc vận dụng những nội dung về công tác dân vận được đánh giá, xác định trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, gắn với thực tiễn của địa phương. Trên cơ sở nghiên cứu và thực tiễn giảng dạy, theo tôi, việc vận dụng nghị quyết nói chung và những vấn đề được nêu trong nghị quyết nói riêng về công tác dân vận cần chú ý một số vấn đề sau:

Một là: Trong phân tích, triển khai các vấn đề vẫn phải bám vào nội dung do giáo trình triển khai, đảm bảo những nội dung lý luận chung, trước khi đề cập, liên hệ với thực tiễn của địa phương

Hai là: Khi vận dụng, liên hệ phải nắm vững về thực tiễn, tình hình địa phương để có những nhận định, đánh giá khách quan về thực trạng công tác dân vận.

Ba là: Tích cực trao đổi, tương tác với học viên, đặc biệt là những học viên trong thực tiễn công tác có điều kiện trực tiếp làm công tác dân vận để làm phong phú thêm bài giảng và soi chiếu từ lý luận với thực tiễn sinh động.

Vận dụng nghị quyết của Đảng vào giảng dạy lý luận chính trị là một trong giải pháp  để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy lý luận chính trị. Đội ngũ giảng viên cần xác định đúng ý nghĩa, cách thức và phương pháp vận dụng để đảm bảo hiệu quả cao trong quá trình triển khai. Tích cực nghiên cứu, vận dụng nghị quyết vào giảng dạy sẽ giúp cho bài giảng của giảng viên thêm sinh động, hấp dẫn, đảm bảo tính thời sự và góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Ths. Phạm Thị Ngọc Ánh

Phó trưởng Khoa Xây dựng Đảng