• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023
Ngày xuất bản: 09/10/2023 4:34:00 CH
Lượt đọc: 4616

 

Tháng 8 năm 2023, Đề tài khoa học cấp tỉnh “Vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái” được Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái nghiệm thu, đánh giá xếp loại xuất sắc. Đây là kết quả của sự quan tâm tạo điều kiện của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hướng dẫn cụ thể của Sở Khoa học và Công nghệ cùng sự tâm huyết, trách nhiệm, chủ động, tích cực của nhóm nghiên cứu.

Đồng chí Lê Thị Huệ - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023.

Việc vận dụng lồng ghép Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn luôn được các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái rất quan tâm trong đó có Trường Chính trị tỉnh Yên Bái. Đề tài “Vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái” đã cung cấp một cách nhìn hệ thống và khoa học trong việc đánh giá thực trạng việc Vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả vận dụng các Văn kiện Đảng trong giảng dạy lý luận chính trị và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh.

Để thực hiện mục tiêu, Tổ nghiên cứu đề tài đã xây dựng kế hoạch chu đáo và thực hiện nhiều hoạt động khoa học.

Một là, khảo sát, đánh giá thực trạng việc vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái với 2 đối tượng bao gồm: 40 cán bộ, lãnh đạo, quản lý và giảng viên và 300 học viên Trung cấp Chính trị của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

Hai là, xây dựng hệ thống các nội dung vận dụng Văn kiện vào chương trình giảng dạy, hoàn chỉnh “Bộ Tài liệu vận dụng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh vào giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái”. Bộ Tài liệu gồm 05 tài liệu được trình bày trong 326 trang bao quát toàn bộ 05 khối kiến thức của chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Bộ Tài liệu đảm bảo tính khoa học về kiến thức, cấu trúc, tính khách quan, trung thực và thiết thực. Nội dung được trích dẫn hoặc phân tích, đánh giá hoặc định hướng vận dụng bám sát nội dung của các bài học trong Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bộ Tài liệu có giá trị vận dụng cao đối với giảng viên và học viên của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, các trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị, có giá trị vận dụng và tham khảo với giảng viên giảng dạy lý luận chính trị ở các trường chính trị trong cả nước.

Ba là, xây dựng và tổ chức giảng dạy thực nghiệm bài giảng mẫu vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái và đánh giá kết quả qua 300 phiếu đánh giá lại từ học viên và giảng viên dự giảng dạy thực nghiệm.

Bốn là, tổ chức 01 cuộc Hội thảo khoa học cấp trường, 01 cuộc Hội thảo khoa học cấp tỉnh để đánh giá toàn diện nội dung bộ tài liệu vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

Bằng các phương pháp nghiên cứu, điều tra và tổng hợp, xử lý số liệu điều tra, nhóm nghiên cứu đã đánh giá một cách khách quan, khoa học về tình hình thực hiện Vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái. Từ đó, nhìn rõ những kết quả quan trọng đã đạt được. Bên cạnh đó, cũng đã làm rõ những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong vận dụng Văn kiện Đại hội Đảng trong giảng dạy như công tác lãnh đạo, chỉ đạo vẫn còn có lúc chưa sâu sát, quyết liệt; việc dự giờ và xây dựng mô hình bài giảng mẫu có nội dung vận dụng Văn kiện Đảng chưa được quan tâm và thực hiện đi vào nề nếp; chưa có một bộ tài liệu hệ thống đầy đủ nội dung vận dụng Văn kiện Đảng vào giảng dạy để thống nhất thực hiện; hạn chế trong ý thức, trách nhiệm và tinh thần tự giác, chủ động của một số giảng viên và học viên trong giảng dạy và học tập lý luận chính trị.

Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài đã đề xuất 06 giải pháp vận dụng hiệu quả Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị. Đó là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị; nâng cao chất lượng giảng viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tâm huyết, sáng tạo, vững chuyên môn, giỏi phương pháp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động giảng dạy lý luận chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao sự chủ động, sáng tạo của học viên; tăng cường hoạt động dự giờ tổng kết, rút kinh nghiệm; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy và học, đồng thời có biện pháp nâng cao chế độ chính sách cho giảng viên; phổ biến và sử dụng hiệu quả Bộ Tài liệu “Vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái”.

Việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2022 - 2023 của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái có ý nghĩa quan trọng góp phần phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và học tập của giảng viên, học viên và phát huy vai trò, đóng góp của trường Chính trị tỉnh Yên Bái vào việc tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, một nhiệm vụ trọng tâm của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đây cũng là động lực để Nhà trường tiếp tục thực hiện thành công các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh trong thời gian tới.

Thạc sỹ Phạm Thị Lý

Giảng viên khoa Nhà nước và pháp luật