• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI HIỆN NAY
Ngày xuất bản: 10/05/2022 12:18:00 CH
Lượt đọc: 2037

Tạ Thị Hảo - Khoa Xây dựng Đảng

            Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học Trường Chính trị tỉnh Yên Bái luôn coi công tác nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng cùng với quá trình đổi mới nội dung và phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tạo nguồn cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tỉnh nhà.

Những năm qua, Nhà trường đã có nhiều giải pháp khuyến khích giảng viên tăng cường nghiên cứu khoa học. Hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường được triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Hàng năm, 100% giảng viên đều đảm bảo giờ nghiên cứu khoa học, ngày đi nghiên cứu thực tế; 100% giảng viên có số giờ nghiên cứu khoa học vượt định mức hàng năm.

Các đề tài khoa học cấp trường mỗi năm đều có sự đổi mới về nội dung, chủ đề và chất lượng ngày càng cao. Từ năm 2012 đến nay, trường cũng đã tổ chức triển khai thực hiện 02 đề tài cấp tỉnh, hàng năm tổ chức triển khai từ 3 đến 5 đề tài khoa học và 02 hội thảo khoa học cấp trường, duy trì xuất bản 02 số bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”. Xây dựng trang fanpage “Ánh Dương” đăng tải các bài viết có tính lý luận, tính chiến đấu, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhà trường biên soạn nhiều tài liệu phục vụ công tác giảng dạy như: Biên soạn tài liệu Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương cho chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; Biên soạn tài liệu cho chương trình Bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc Đảng ủy xã, phường, thị trấn; Biên soạn các chuyên đề Báo cáo trong chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng....

Ngoài ra đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái còn tích cực tham gia viết các bài tham luận tại các hội thảo cấp bộ, ngành và cấp trường, viết các bài gửi đăng website Việt Nam thịnh vượng. Nhiều bài viết được đăng các báo, tạp chí Trung ương và địa phương...

Ngoài ra, hàng năm Nhà trường còn tạo điều kiện cho giảng viên đi nghiên cứu thực tế nhằm củng cố, bổ sung kiến thức lý luận; nắm bắt, cập nhật tri thức thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; đề xuất, kiến nghị hoạch định chủ trương, chính sách và hoàn thiện tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tuy về số lượng còn khiêm tốn, nhưng phần nào đã tạo ra được sự đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức, phát huy tính tích cực chủ động của giảng viên, góp phần thúc đẩy công tác giảng dạy đạt kết quả tốt hơn. Có được kết quả như trên là: thứ nhất, do Đảng ủy, Ban giám hiệu đã quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; thứ hai, do đội ngũ cán bộ, giảng viên có nhận thức đúng đắn về vai trò quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy; thứ ba, do cán bộ, giảng viên có đủ năng lực, kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Tuy nhiên, thực tế hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường trong thời gian qua vẫn có những hạn chế như: vẫn có tình trạng giảng viên quan tâm hơn đối với việc giảng dạy và có phần coi nhẹ hơn hoạt động nghiên cứu khoa học; nhiều giảng viên còn có tư tưởng “đối phó” khi tham gia nghiên cứu khoa học dẫn đến chất lượng nhiều công trình nghiên cứu khoa học có hạn chế, chất lượng khoa học chưa cao; kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học còn hạn chế, không đáp ứng đủ chi phí để thực hiện.... Do đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái trong giai đoạn tới cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Một là, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong những năm tới, đảm bảo gắn liền nghiên cứu thực tế với công tác giảng dạy của giảng viên.

Hai là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên đặc biệt là giảng viên trẻ về vị trí, vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.

Ba là, tăng cường trách nhiệm và thực hiện các chế độ, chính sách khuyến khích cán bộ, giảng viên nghiên cứu khoa học. Đối với giảng viên có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, nhà trường cần có sự động viên, khích lệ, có chế độ khen thưởng kịp thời.

Bốn là, tiếp tục coi việc nghiên cứu khoa học là một tiêu chí quan trọng để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh gia, nhận xét cán bộ, giảng viên, đánh giá xếp loại giữa các khoa, phòng.

          Có thể thấy, nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường Chính trị nói chung và Trường Chính trị tỉnh Yên Bái nói riêng là một trong những tiêu chuẩn xây dựng trường chính trị chuẩn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở địa phương. Bởi đây là một trong hai hoạt động (đào tạo và nghiên cứu) có mối quan hệ hữu cơ, là hai nhiệm vụ cơ bản để thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Vì vậy tất cả cán bộ, giảng viên phải nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay.