• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Hội Cựu chiến binh Trường Chính trị phát huy vai trò của tổ chức cơ sở Hội trong việc thực hiện nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới.
Ngày xuất bản: 17/06/2022 3:55:00 CH
Lượt đọc: 725

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua (2017- 2022) Chi hội Hội cựu chiến binh Trường Chính trị tỉnh Yên Bái luôn hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ, Quy chế của  Hội Cựu chiến binh đã đề. Các hội viên đều chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đổi mới của Đảng; đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các hội viên luôn phát huy được bản lĩnh, phẩm chất, truyền thống “bộ đội Cụ Hồ” trong học tập, công tác cũng như trong bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, chính quyền; trong thực hiện quy chế dân chủ và giữ vững khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; Hoàn thành tốt nhiệm vụ của hội viên Hội Cựu chiến binh.

 Các hội viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường, trong đó phải kể đến việc đóng góp của các hội viên trong công tác đào tạo – bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ công chức, viên chức của tỉnh nhà.

Mặt khác, trong những năm qua, nhiều hội viên còn thường xuyên quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần phát huy nội lực để phát triển kinh tế gia đình. Từ đó thu nhập và đời sống vật chất và tinh thần nhiều hội viên ngày càng được nâng lên.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua Hội Cựu chiến binh nhà trường cũng còn có những hạn chế như: sự hoạt động và kết quả đạt được của tổ chức Hội chưa cao, chưa thường xuyên, liên tục; hoạt động của tổ chức Hội còn có tính “thời vụ”, phương thức hoạt động chưa có nhiều đổi mới, nhất là sự phối kết hợp trong hoạt động giữa Hội Cựu chiến binh với các tổ chức đoàn thể chưa được thường xuyên, liên tục trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

 Từ những đánh giá trên trong thời gian tới việc không ngừng củng cố tổ chức cơ sở Hội, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tổ chức hội thể hiện rõ vị trí, vai trò đây sẽ là một trong những nội dung hoạt động hàng đầu và rất quan trọng của tổ chức hội.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025 và những năm tiếp theo với đặc điểm và tình hình cụ thể Chi Hội cựu chiến binh  nhà trường sẽ có những thay đổi lớn về số lượng hội viên và cơ cấu tổ chức của Hội. Cụ thể số lượng hội viên sẽ giản đi nhanh chóng; cơ cấu tổ chức và hình thức sinh hoạt của Chi hội sẽ là Chi hội ghép (Hội cựu chiến binh Trường chính trị và ban tuyên giáo tỉnh ủy), với đặc điểm như vậy sẽ có những khó khăn nhất định đặt ra trong tổ chức sinh hoạt định kỳ, trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chi hội cũng như công tác quản lý hội viên...

Do vậy, trong thời gian tới để phát huy những thành tích đã đạt được của tổ chức cơ sở hội và khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua, nhất là những khó khăn đặt ra trong thời gian tới tôi xin có một số ý kiến đóng góp như sau:

Một là, ngay sau khi đại hội thành công các đồng chí trong lãnh đạo chi hội cần tổ chức cuộc họp bàn bạc, thảo luận xây dựng phương án, kế hoạch hoạt động cụ thể trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Chi hội cho sát với đặc thù của  Hội. Cùng với đó là việc xây dựng ban hành Quy chế hoạt động của Hội, phù hợp với đặc thù nhất là công tác chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

Hai là, phân công cụ thể cho từng đồng chí trong lãnh đạo chi hội phụ trách từng phần việc để tổ chức hoạt động của chi hội đi vào nề nếp, có chất lượng, hiệu quả. Đồng thời hường xuyên thông tin liên lạc trao đổi giữa hai bên để nắm bắt tình hình hoạt động của mỗi cơ quan và của hội viên trong Chi hội.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Chi hội; duy trì có nề nếp, đúng quy định của Điều lệ hội về chế độ sinh hoạt, tập trung xây dựng Chi hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức tác phong cách làm việc; gắn với việc học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới; không ngừng  nâng cao cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, của các thế lực thù địch. Đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ trong chi hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, động viên hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan.

Bốn là, thường xuyên bám sát và tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy đảng, Ban lãnh đạo của hai cơ quan, sự chỉ đạo của Hội cấp trên, căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị để xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp, kịp thời. Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên, tổ nữ công) tổ chức các hoạt động phong trào thi đua để tạo ra sự phong phú, đa dạng trong tổ chức và hoạt động của Hội

Năm là, thực hiện tốt hơn nữa chức năng tham mưu với cấp ủy đảng, Ban lãnh đạo hai cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để tổ chức hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, đề xuất những vấn đề liên quan đến quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho hội viên; xin hỗ trợ kinh phí cho Hội tổ chức hoạt động, tổ chức tham quan, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm  của các Chi Hội bạn.

Trên đây, suy nghĩ của tôi với mong muốn tổ chức Hội cựu chiến binh của chúng ta trong thời gian tới thực hiện tốt hơn nữa những chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chung của hai cơ quan, đơn vị.

                                                                         

                                                                               Hội Viên

                                                                          Bùi Văn Nghĩa