• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở Chi bộ phòng Hành chính - Tổ chức, trường Chính trị tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 18/10/2017 3:27:00 CH
Lượt đọc: 11459

Sinh hoạt Đảng ở chi bộ phòng Hành chính - Tổ chức là hoạt động tập thể của toàn thể Đảng viên trong chi bộ để thảo luận và quyết định những nội dung, giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng nội bộ Đảng và nhiệm vụ chính trị của chi bộ và Đảng bộ Nhà trường. Sinh hoạt đảng là hoạt động được quy định trong Điều lệ Đảng, có vai trò, ý nghĩa quan trọng với việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, rèn luyện và nâng cao chất lượng đảng viên.

Xác định rõ tầm quan trọng đó, đồng chí Bí thư Chi bộ Phòng Hành chính – Tổ chức luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường đồng thời lựa chọn, bố trí, tổ chức sinh hoạt hợp lý, để các đảng viên sắp xếp công việc để tham dự đầy đủ nhất có thể đảm bảo nề nếp sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Đảng. Đã có nhiều đổi mới trong phương thức, nội dung sinh hoạt chi bộ. Các nội dung sinh hoạt chuyên đề được chú trọng. Cùng với việc đi sâu thực hiện các Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa  XI và  XII) là việc tập trung vào nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn của phòng. Các đồng chí bí thư chi bộ, phó bí thư trong quá trình sinh hoạt luôn lắng nghe ý kiến đóng góp để có những quyết định chỉ đạo, phân công công tác hợp lý.

Nhờ đó, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ luôn thể hiện lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong, lối sống lành mạnh, nói và làm đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác được phân công. 100% cán bộ, đảng viên, người lao động ký cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, công chức, viên chức Trường Chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% đảng viên trong Chi bộ đã ký cam kết giữa chi bộ và đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự suy thoái” trong nội bộ…  Công tác đảm bảo cơ sở vật chất và phục vụ giảng viên ăn nghỉ tại trường, quản lý và phục vụ học viên tại khu ký túc, quá trình giảng dạy và học tập của giảng viên, học viên tại giảng đường, quản lý kinh phí các lớp... ngày càng chu đáo. Hoạt động cải cách hành chính được thực hiện ngày một nghiêm chỉnh. Làm tốt công tác tham mưu cho Ban Lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện công tác cán bộ, chính sách cán bộ, công tác tài chính, quản lý, thực hiện việc mua sắm và sử dụng dụng cụ, trang thiết bị theo hướng có hiệu quả và tiết kiệm mọi tài sản của cơ quan… Hàng năm, chi bộ luôn đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”.

Tuy nhiên, đặc thù nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, lao động trong Phòng Hành chính – Tổ chức là mỗi đồng chí đảm nhiệm một công việc khác nhau lại thực hiện trong những thời điểm khác nhau, công việc nhiều lại không phải khi nào cũng tuân thủ theo giờ hành chính. Do đó hoạt động sinh hoạt Đảng thường thực hiện theo hướng ngắn gọn, tập trung, nên cũng đôi khi dẫn đến nội dung sinh hoạt kể cả sinh hoạt chuyên đề còn chưa sâu…

Những mặt hạn chế đó đã phần nào làm ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, do vậy, trong thời gian tới cần thiết tập trung ở một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức của đảng viên trong chi bộ nhất là đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ về tầm quan trọng của sinh hoạt Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng nhất là sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ.

Thứ hai, nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ,  tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Đồng chí bí thư và phó bí thư chi bộ phải nêu cao hơn nữa tinh thần dân chủ, cởi mở, lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những nội dung quan trọng, những vấn đề bức xúc… để đảng viên mạnh dạn thể hiện chính kiến của mình trong phê bình và tự phê bình góp phần rèn luyện, nâng cao chất lượng đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện và thường xuyên kiểm tra, đánh giá học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và kết quả cam kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016  trong hoạt động và sinh hoạt của chi bộ.

Thứ tư, nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ. Chi bộ cần tiếp tục quan tâm hơn nữa việc chuẩn bị chu đáo các nội dung sẽ tiến hành trong buổi sinh hoạt đảm bảo tính đảng, tính chiến đấu và tính giáo dục đồng thời cũng phải chú ý đến tình đồng chí, thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện để mỗi đảng viên giải quyết những khó khăn, vươn lên trong công tác và trong đời sống. Để tăng thời lượng cho việc thảo luận có hiệu quả thì nội dung báo cáo, quán triệt phải chuẩn bị ngắn gọn, xúc tích đồng thời tùy nội dung có thông báo trước để các đảng viên chuẩn bị ý kiến tham gia.

Thứ năm, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên các cấp trực tiếp là Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

Trong tháng 8/2017, Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính -Tổ chức lần thứ X nhiệm kỳ 2017 -2020  đã tiến hành thành công với tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của đồng chí bí thư, phó bí thư, chi bộ, của cán bộ đảng viên và quần chúng. Do đó, những giải pháp trên được thực hiện sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Chi bộ phòng Hành chính Tổ chức từ đó góp phần xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ phòng và Đảng bộ trường Chính trị.

Phạm Thị Lý

Phòng Hành chính - Tổ chức