• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
GẮN KẾT CHẶT CHẼ GIỮA Ý ĐẢNG VỚI LÒNG DÂN TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỈNH YÊN BÁI “XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC”
Ngày xuất bản: 06/01/2021 8:41:00 SA
Lượt đọc: 6173

 

Lịch sử xây dựng và phát triển đất nước từ khi có Đảng đã chứng minh rằng mọi thắng lợi của cách mạng đều do hai yếu tố quan trọng nhất kết hợp gắn bó mật thiết với nhau, hỗ trợ qua lại nhau tạo nên sức mạnh không gì có thể ngăn cản được đó là  ý Đảng và lòng Dân. Ý Đảng là sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đảng có chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng. Xuất phát từ nền tảng lý luận tiên tiến đó, Đảng ta luôn xác định cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân và lợi ích của Đảng cũng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của Nhân dân nên mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đều chứa đựng trong đó tinh hoa trí tuệ nhân loại và nguyện vọng tốt đẹp của Nhân dân tạo nên sức mạnh của truyền thống đoàn kết, tạo nên thành trì vững chắc cho việc thực hiện “ý Đảng”. Nhân dân được hưởng, được thực hiện và phát huy vai trò làm chủ của mình, được tôn trọng quyền làm chủ đó trong xây dựng và bảo vệ Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân làm nên chiếc “chìa khóa vạn năng” giải quyết mọi khó khăn…

Yên Bái là một tỉnh miền núi có địa hình đa dạng phức tạp, có tài nguyên thiên nhiên phong phú đặc biệt là tài nguyên rừng. Cộng đồng các dân tộc trong tỉnh có truyền thống đoàn kết, gắn bó trong lao động sản xuất và bảo vệ quê hương. Sự đa dạng về truyền thống và bản sắc của các dân tộc hình thành nên một nền văn hóa rất đa dạng và phong phú, có nhiều nét độc đáo, sâu sắc, nhân văn và những truyền thống tập quán trong lao động sản xuất, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đảng bộ tỉnh Yên Bái từ khi thành lập cho đến nay luôn nắm vững đường lối chủ trương của Đảng có nhiều sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực tiễn đồng thời luôn coi trọng công tác vận động Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy sức mạnh đoàn kết lãnh đạo, dẫn dắt Nhân dân khai thác, sử dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế để giành được những thành tựu quan trọng trong bảo vệ quê hương đất nước, xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái trên mọi lĩnh vực. Đến nay, Yên Bái đã trở thành điểm sáng của khu vực Tây Bắc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá theo hướng bền vững, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng thấp và vùng cao, giữa đô thị và nông thôn. Đó đều là kết quả của sự gặp gỡ giữa ý Đảng và lòng Dân.

Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường và 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện theo hướng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Trong đó, việc đưa vào chỉ số hạnh phúc vào Nghị quyết của Đại hội được xác định là một điểm mới trong chiến lược chiến lược phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Và điều này chính là một minh chứng rõ ràng của “ý Đảng” và “lòng Dân” gắn kết chặt chẽ hài hòa. Bởi triết lý phát triển này được đưa ra không phải chỉ là mục tiêu phát triển và đổi mới trên mọi mặt, mọi lĩnh vực của tỉnh mà còn xuất phát từ những đặc trưng, đặc thù về tự nhiên, xã hội và con người của tỉnh Yên Bái. Mong muốn hạnh phúc là mong muốn muôn đời của người dân. Mong muốn này cũng hoàn toàn phù hợp với triết lý phát triển xã hội theo con đường xã hội chủ nghĩa, “chỉ có chủ nghĩa xã hội… đem lại cho con người… tự do, bình đẳng, bác ái,… hòa bình, hạnh phúc”[1]. Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái – những con người thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập luôn mong muốn được sống ở nơi môi trường sinh thái trong lành, chủ động ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, an ninh, trật tự được đảm bảo. Mong muốn phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” chính là phát triển nội lực với quyết tâm huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh, biến tiềm năng thành hiện thực và nâng hiện thực đã có lên tầm cao hơn. Hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp được Đại hội thống nhất thông qua thể hiện quyết tâm chính trị cao của việc hiện thực hóa triết lý phát triển Yên Bái “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trong đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh về đất đai, tài nguyên, văn hóa, con người Yên Bái và khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của Nhân dân các dân tộc. Tất cả nhằm đạt được mục tiêu con người là trung tâm, là chủ thể và động lực của sự phát triển. Tin rằng với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ tỉnh Yên Bái và tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển sẽ đem lại sự hài lòng và lợi ích cho người dân về chất lượng cuộc sống, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.

Giảng viên: Phạm Thị Lý

Khoa: Nhà nước pháp luật