• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CỦA TRƯỜNG CHÍNH TRỊ YÊN BÁI SAU BỐN NĂM THỰC HIỆN: KẾT QUẢ VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Ngày xuất bản: 06/01/2021 8:46:00 SA
Lượt đọc: 7692

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người luôn là tấm gương sáng để tất cả chúng ta học tập. Đảng ta rất chú trọng đến việc triển khai phong trào học tập và làm theo Bác, và xem đó là điều kiện tiên quyết để Đảng mạnh và cách mạng Việt Nam giành thắng lợi. Vì vậy, trong thời gian qua đã có rất nhiều Chỉ thị được ban hành nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác. Để cuộc vận động có sự lan tỏa thực sự sâu rộng và hiệu quả trong toàn Đảng, toàn dân, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; sau 5 năm thực hiện trên cơ sở  những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, ngày 15 tháng 5 năm 2016 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trường Chính trị tỉnh Yên Bái với chức năng, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức của tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác theo kế hoạch của Tỉnh ủy, do vậy có vai trò không nhỏ trong quá trình thực hiện những nội dung trong Chỉ thị.

Sau hơn bốn năm thực hiện Chỉ thị 05 của bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bằng tinh thần, trách nhiệm chính trị cao, với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo, đổi mới đi vào chiều sâu, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã thu được nhiều kết quả tích cực; tạo ra những chuyển biến quan trọng cả về nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên, cơ bản khắc phục được những hạn chế, thiếu sót trong công tác và trong rèn luyện đạo đức, lối sống; phát huy hiệu quả tính tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu ở từng khoa, phòng. Những kết quả đạt được cụ thể như sau:

Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ Nhà trường đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và giao nhiệm vụ cụ thể cho các chi bộ.Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của nhà trường đã chủ động hơn, tổ chức khoa học hơn, phù hợp với điều kiện, đặc thù, nhiệm vụ chính trị của từng khoa, phòng trong nhà trường một cách có hiệu quả những nội dung theo chủ đề của các năm.

- Việc học tập chuyên đề năm 2016 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ";  chuyên đề 2018 “Về xây dựng phong cách, tác phong cho người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân” và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, nhìn chung được đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng, gắn với từng hành động cụ thể.

- Các chi bộ đã tổ chức và thực hiện tốt việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Từ nội dung này đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều cam kết phù hợp với tình hình thực tế của từng khoa, phòng trong nhà trường điển hình như: Xây dựng “Bản cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan Trường Chính trị tỉnh Yên Bái theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Bản cam kết thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng”. Sau khi kí cam kết, mỗi đảng viên, chi bộ xây dựng kế hoạch học tập và có cơ chế giám sát quá trình thực hiện cụ thể.

- Việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng phấn đấu của cán bộ, giảng viên đã gắn với cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII để lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi. Việc bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, bám sát điều kiện thực tế, nhiệm vụ của từng khoa, phòng phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Các giảng viên, nhất là những giảng viên giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh đã chủ động  nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn và đưa những nội dung cơ bản của chỉ thị vào từng bài giảng. Từ đó giúp cho người học có nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản của Chỉ thị và có cơ sở vận dụng và thực hiện tốt yêu cầu trong chỉ thị tại cơ quan, đơn vị, địa phương nơi họ công tác.

        Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, sau bốn năm thực hiện Chỉ thị 05, Trường Chính trị Yên Bái vẫn còn những hạn chế như: việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa thực sự đồng đều giữa các chi bộ; công tác phát hiện, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến và cách làm hay, sáng tạo ở các chi bộ còn chưa nhiều.

Để thời gian tới Chỉ thị 05 được thực hiện hiệu quả hơn tại Trường Chính trị Yên Bái bước đầu có thể đưa ra được những kiến nghị sau:

-   Một là, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, giảng viên Nhà trường về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

-   Hai là, tiếp tục xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các chi bộ khoa, phòng.

-   Ba là, kiên trì chỉ đạo, từng bước đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, với các phong trào thi đua  của Nhà trường.

-   Bốn là, mỗi cán bộ, đảng viên và giảng viên không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu học tập Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn phải chủ động  nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn, cụ thể hơn, chi tiết hơn tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để từ đó xây dựng cho mình ý thức trách nhiệm, thái độ và phương pháp làm việc hằng ngày theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

-        Năm là, trên cơ sở nội dung đã được nghiên cứu, tìm hiểu, giảng viên phải  kịp thời truyền tải những nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bài giảng được phân công, đảm nhận, vận dụng linh hoạt sáng tạo các phương pháp giảng dạy đưa nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được truyền tải đến học viên. Qua đó góp phần đưa  nội dung chỉ thị 05-CT/TW vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường một cách thiết thực và hiệu quả.

 

 - Sáu là, mỗi giảng viên cũng cần phải là một tuyên truyền viên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tới toàn thể nhân dân nơi cư trú thông qua những hành động, việc làm cụ thể; thông qua lối sống, cách ứng xử của bản thân; gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm cán bộ, đảng viên, công dân, coi đó là công việc thường xuyên, liên tục và hằng ngày của bản thân.

- Bảy là, coi trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 của cán bộ, giảng viên nhà trường, nghiêm túc thực hiện các chế độ giao ban đánh giá định kỳ; chỉ đạo việc tự kiểm tra và nền nếp báo cáo.

      Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại được đặt trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin , là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để toàn Đảng, toàn dân học tập và noi theo. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị Yên Bái quyết tâm thực hiện thật tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Từ Thị Thoa

Khoa Lý luận cơ sở