• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm “khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.
Ngày xuất bản: 29/08/2022 8:24:00 SA
Lượt đọc: 6412

 

Một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định: "Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 1 trong 7 nhiệm vụ trọng tâm là "Khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Cụ thể hóa nhiệm vụ, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 37 ngày 9/6/2021 về xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”. Coi trọng xây dựng và phát triển toàn diện con người Yên Bái chính là tạo động lực và "sẽ tiếp tục là động lực cho giai đoạn phát triển tới” của tỉnh theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.

 Về mục tiêu chung: Xây dựng hình ảnh con người Yên Bái với những phẩm chất tốt đẹp "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” chính là làm cho người dân Yên Bái phát triển toàn diện về nhân cách, trí tuệ, đạo đức, thể chất, tâm hồn, năng lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; làm cho người dân Yên Bái có hiểu biết sâu sắc, tự hào về truyền thống và văn hoá của các dân tộc trong tỉnh, vừa mang đặc trưng văn hóa con người Việt Nam, vừa thấm đậm nét riêng của con người Yên Bái.

Về mục tiêu cụ thể: xác định xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần với 5 chuẩn mực: Thân thiện, Nhân ái, Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập với các yêu cầu là:

Thân thiện: Có lối sống gần gũi, niềm nở, tôn trọng, đối xử tốt, chân thành với người khác; luôn lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người khác khi cần thiết; văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử với mọi người xung quanh.

Nhân ái: Biết yêu thương, tôn trọng mọi người, có lòng bao dung, vị tha, bảo vệ chân lý, lẽ phải; sống có nghĩa có tình, tương trợ giúp đỡ anh em, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp và những người xung quanh; có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, luôn gắn kết với người khác trong tình yêu thương; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc.

Đoàn kết: Luôn có ý thức đoàn kết, liên kết, có trách nhiệm xây dựng và gìn giữ mối quan hệ đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, góp sức cùng cộng đồng xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”; bình đẳng, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính; sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân, gia đình với người khác và cộng đồng.

Sáng tạo: Chủ động nghiên cứu, tìm tòi cái mới, hữu ích từ thực tế công việc và cuộc sống; từ đó, mạnh dạn áp dụng trong học tập, lao động, sản xuất và cuộc sống để giải quyết công việc được nhanh chóng, đạt hiệu quả, năng suất, chất lượng cao.

Hội nhập: Luôn học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng của bản thân để nắm bắt thời cơ, chủ động tham gia các hoạt động và phát triển cùng cộng đồng; nỗ lực học tập, nghiên cứu, tích lũy kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ, hiểu biết pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước, của tỉnh; tích cực, chủ động giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh với bạn bè trong nước và quốc tế.

Như vậy, bản sắc con người Yên Bái không chỉ là mục tiêu mà còn là giải pháp để Yên Bái đổi mới, phát triển và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Do đó, để hoàn thành mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới cần quan tâm thực hiện các giải pháp cụ thể như sau:

Về phía Đảng ủy Nhà trường và Chi Bộ: Cần phải nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XIX của tỉnh Yên Bái về văn hóa, xác định phát triển văn hóa và xây dựng con người là một nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở đó xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa, xây dựng con người gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Chi bộ.

- Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các Đảng viên, giảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc về các chuẩn mực con người Yên Bái thông qua nhiều hình thức như qua các cuộc hội thảo khoa học, qua sinh hoạt chuyên đề trong Chi bộ…

- Phát động các phong trào thi đua xây dựng con người Yên Bái phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần gắn với các nhiệm vụ cụ thể của Nhà trường và Chi bộ và phong trào thi đua tạo môi trường văn hóa, động lực tinh thần để mỗi đảng viên, giảng viên phấn đấu hoàn thiện, phát triển bản thân theo các chuẩn mực “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”.

- Hằng năm, tổ chức đánh giá việc thực hiện xây dựng con người Yên Bái theo các chuẩn mực đã xác định.

Về phía các Đảng viên:

- Mỗi Đảng viên, giảng viên cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể trong về xây dựng con người Yên Bái với 5 chuẩn mực: Thân thiện, Nhân ái, Đoàn kết, Sáng tạo, Hội nhập. Từ đó gắn việc tuyên truyền nội dung về xây dựng con người Yên Bái vào các bài giảng để lan tỏa đến các học viên thông qua công tác giảng dạy.

- Chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, cơ quan, đơn vị; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, giữ gìn đoàn kết, văn minh trong ứng xử, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Mỗi Đảng viên, giảng viên trong Chi Bộ phải không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, luôn năng động, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Phát huy tính tiền phong, gương mẫu, nêu gương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, phải xác định đây là việc mỗi Đảng viên, giảng viên cần làm hằng ngày trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và phát triển bản thân trong để mỗi Đảng viên, giảng viên trong Chi bộ là một hình ảnh về văn hóa và con người Yên Bái.

Nguyễn Thị Mai

                                                      Khoa Nhà nước và pháp luật