• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2023: "GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CHUẨN THEO QUY ĐỊNH SỐ 11-QĐ/TW NGÀY 19/5/2021 CỦA BAN BÍ THƯ"
Ngày xuất bản: 03/11/2023 4:47:00 CH
Lượt đọc: 3096

Sáng ngày 03/11/2023, cùng vớiHọc viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị trong cả nước, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề "Giải pháp hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021" do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức theo hình thức trực tuyến qua cầu truyền hình.

Trong những năm qua, việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư với nội dung cốt lõi là Bộ tiêu chí trường chính trị chuẩn là căn cứ đánh giá trường chính trị trong từng lĩnh vực hoặc nội dung hoạt động. Có 6 nhóm tiêu chí: Về thể chế, quy định; Về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, năng lực, chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ, viên chức; Về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; Về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; Về xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; Về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tài chính. Thực hiện Quy định 11 của Ban Bí thư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan. Kết quả là đến nay đã có 06 trường chính trị đạt được chuẩn mức 1; 60/63 trường đã được thường trực tỉnh ủy phê duyệt đề án xây dựng trường chính trị chuẩn; ở từng các nhóm tiêu chí, các chỉ tiêu cụ thể đã và đang được các trường chính trị đưa ra các mốc, các lộ trình phấn đấu đạt được. Mục đích công nhận trường chính trị chuẩn nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị. Đây là cơ sở để từng bước phát triển, tổ chức thực hiện công tác các trường chính trị theo hướng đồng bộ, hệ thống, khoa học, chuẩn mực.

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh tham dự Hội thảo tại điểm cầu Yên Bái

  Tại Hội thảo, các đồng chí đại biểu lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ các trường chính trị và các trường chính trị các tỉnh, thành phố đã tích cực tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến thật sự chất lượng với tinh thần khoa học, dân chủ, đoàn kết tập trung thảo luận vào những nhóm nội dung chính sau: Một là, tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, khẳng định những quan điểm, định hướng của Đảng về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư đối với việc xây dựng trường chính trị chuẩn; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại mỗi địa phương. Hai là, đánh giá khách quan, sát thực tế thực trạng thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư tại các trường chính trị tại mỗi địa phương; tập trung làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, bất cập và nguyên nhân trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí; nhận định, đánh giá những nét đặc thù, nét riêng trong quá trình tổ chức triển khai hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ba là, trao đổi, chia sẻ kết quả, những cách làm sáng tạo, hiệu quả có tính phổ biến, có thể áp dụng, nhân rộng trong tổ chức, lãnh đạo thực hiện hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn của các trường chính trị. Bốn là, phân tích, đánh giá tình hình và các yếu tố tác động đến giải pháp hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Năm là, đề xuất giải pháp, kiến nghị để giải quyết những khó khăn, bất cập nhằm đảm bảo tính bền vững trong hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn thời gian tới. Đây chính là cơ sở để các trường chính trị sẽ rút cho mình những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW.

Riêng đối với Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022 - 2025”, sau 02 năm thực hiện Đề án, tính đến thời điểm này Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tự đánh giá đạt 100% tiêu chí chuẩn mức 1. Về đích trước 02 năm so với Đề án được phê duyệt. Trong đó có 07 chỉ tiêu vượt chuẩn mức 1 như: Giảng viên cơ hữu chiếm 84,4%; 100% giảng viên có trình độ thạc sỹ trở lên; 100% giảng viên có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tỷ lệ giảng viên chính chiếm tới 68,42%; Thực hiện vượt 08 đề tài khoa học cấp trường; vượt 02 hội thảo, tọa đàm cấp trường; vượt 02 hội thảo khoa học cấp bộ. Với kết quả các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn mức 1 theo Quy định 11-QĐ/TW, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đang tập trung cao độ hoàn thiện hồ sơ, quy trình để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công nhận Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt chuẩn mức 1 vào năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới.

Ths. Phạm Thị Thu Hà

                                                                          Giảng viên Trường Chính trị tỉnh