• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI TÍCH CỰC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 35-NQ/TW VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH.
Ngày xuất bản: 13/10/2020 3:06:00 CH
Lượt đọc: 7166

        Nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng Đảng, xây dựng xã hội trong sạch vững mạnh, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có yêu cầu các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cần nhận thức sâu sắc, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trên cơ sở Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Trường Chính trị đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo 35 của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngay sau khi thành lập, Ban chỉ đạo 35 phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc, gắn liền với trách nhiệm của từng cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban chỉ đạo 35 Trường Chính trị Yên Bái đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với thực hiện các Nghị quyết về chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng. Thường xuyên nắm chắc diễn biến, tình hình trong đơn vị, định hướng tư tưởng, nhận thức, dư luận xã hội cho cán bộ, đảng viên, học viên theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ban chỉ đạo 35 Nhà Trường đã xây dựng và đưa vào hoạt động trang Fanpage của Nhà trường. Nội dung của Trang đăng tải các tin, bài tuyên truyền, bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương chủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu xây dựng quê hương, đất nước, gương người tốt, việc tốt…; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động cũng như các phần tử cơ hội và bất mãn chính trị. Tuy mới đi vào hoạt động nhưng cho đến nay Trang đã đăng tải được hơn 90 bài với lượng tương tác tới hàng chục ngàn nười.

Đưa việc triển khai, thực hiện Nghị quyết 35 trở thành một nội dung trong sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ nhằm quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên, sẵn sàng đấu tranh, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch.

Quán triệt giảng viên đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào giảng dạy lý luận chính trị và giảng dạy chính thức trong chương trình trung cấp lý luận - hành chính; tài liệu học tập, ôn tập của các lớp đào tạo, bồi dưỡng để học viên các lớp nghiên cứu, học tập và thực hiện Nghị quyết.

Nhà trường xây dựng chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên trang website của Trường… với tiêu chí lựa chọn ra được những bài viết có chất lượng để giới thiệu; định kỳ hàng tháng tuyên truyền nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thường xuyên chỉ đạo các chi bộ nhắc nhở cán bộ, giảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội, đưa mạng xã hội trở thành một kênh thông tin quan trọng trong tuyên truyền các đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, các gương người tốt, việc tốt, lan tỏa lối sống tích cực, chia sẻ các thông tin chính thống từ các báo, tạp chí, các trang fanpage của Trung ương, của tỉnh như: “Hương sen Việt”, “Tâm sáng”, “Báo Yên Bái”, “Truyền hình Yên Bái YTV”, tạp chí Lý luận chính trị, tạp chí Cộng sản, tạp chí Xây dựng Đảng, Website Việt Nam thịnh vượng…Không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng lên các trang mạng xã hội.

Nhìn chung, tuy mới đi vào hoạt động nhưng Ban chỉ đạo 35 của Trường Chính trị luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 của Tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và thành quả cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Luôn nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác, làm thất bại âm mưu của kẻ thù, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

                                                                                   Nguyễn Thị Mai

                                                                       Khoa Nhà nước và pháp luật