• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
Ngày xuất bản: 16/11/2018 9:19:00 SA
Lượt đọc: 8789

             Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng có 07 đảng viên. Trình độ chuyên môn của đảng viên trong chi bộ: Thạc sĩ 05 đồng chí, Đại học 02 đồng chí. Trình độ lý luận chính trị: 05 đồng chí trình độ cao cấp, 02 đồng chí trình độ trung cấp.

Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng lãnh đạo đảng viên trong khoa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, cụ thể là thực hiện tốt các khâu trong giảng dạy các môn học như: môn Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, môn Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, môn Tình hình nhiệm vụ địa phương trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Bên cạnh đó còn lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học, thao giảng, dự giờ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giờ giảng. Ngoài ra còn lãnh đạo đảng viên tích cực nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; tham gia thực hiện tốt các hoạt động, các phong trào của nhà trường; thực hiện tốt các nhiệm vụ kiêm nhiệm.

Để đảng viên, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng phát huy tốt vai trò trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị khoa, Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng luôn chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tất cả đảng viên, giảng viên của khoa Xây dựng Đảng luôn nêu cao tinh thần trong việc chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế của cơ quan, đơn vị. Nêu cao ý thức, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Đảng, của cấp ủy đảng cấp trên, nhất là việc chấp hành và thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên.

Nêu cao tinh thần trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể là nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Từng giảng viên trong khoa đã phát huy tốt vai trò của mình trong nghiên cứu và giảng dạy, không ngừng ra sức trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, bổ sung giáo án, áp dụng các phương pháp giảng dạy tích cực cùng với các công cụ, phương tiện hiện đại để đạt hiệu quả cao nhất trong giờ giảng. Chú trọng việc dự giờ, thao giảng để học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Mỗi đảng viên, giảng viên xác định rõ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng song hành với giảng dạy, vì thế đã thường xuyên rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng viết báo, tạp chí, viết các đề tài khoa học, viết bài cho hội thảo qua đó đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong nghiên cứu khoa học. Ngoài ra còn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong nghiên cứu thực tế nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn, qua đó góp phần hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ kiêm nhiệm, nhiệm vụ do cấp trên giao, do lãnh đạo khoa, chi bộ phân công. Từng đồng chí đã xác định rõ trách nhiệm của mình vì thế đã phát huy tốt vai trò cá nhân, cùng tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Để nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của đảng viên khoa Xây dựng Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Chi bộ khoa Xây dựng Đảng đề ra một số giải pháp sau:

Thứ nhất, nâng cao hơn nữa nhận thức của từng đảng viên trong việc xác định vai trò, trách nhiệm của mình đối với công việc được giao.

Thứ hai, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó soi rọi với việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ ba, nghiên cứu kỹ, đánh giá đúng năng lực, sở trường của mỗi đảng viên khi phân công công việc. Đồng thời chú trọng tính sáng tạo của đảng viên trong thực thi nhiệm vụ nhằm đem đến hiệu quả cao nhất.

Thứ tư, từng đảng viên phải chú trọng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cần nắm rõ đầy đủ các khâu, kỹ năng trong nghiên cứu và giảng dạy, đầu tư nhiều hơn nữa để nâng cao chất lượng bài giảng, giờ giảng, các sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học.

Thứ năm, chú trọng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đối với từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời thực hiện tốt tự phê bình và phê bình để nâng cao trách nhiệm trong thực thi các nhiệm vụ.

- Thứ sáu, do nhiệm vụ, công việc ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, vì vậy từng đảng viên phải xây dựng cho mình có phương pháp làm việc thật sự khoa học. Đồng thời tăng cường đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, tình thương yêu đồng chí, hỗ trợ tốt nhất để cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.  

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao là yêu cầu cần thiết, mỗi đồng chí đảng viên cần nhận thức đúng vị trí, vai trò và chức năng của mình trong mọi việc làm, mọi hành động, không ngừng rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm, không ngừng phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được phân công, góp phần nâng cao thành tích của cá nhân và tập thể.

 

Ths. Cao Thị Huệ

Khoa Xây dựng Đảng