• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
CHI BỘ KHOA LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN TIẾP TỤC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NHIỆM KỲ 2017 - 2020
Ngày xuất bản: 15/05/2019 8:10:00 SA
Lượt đọc: 4274

            Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trường Chính trị tỉnh Yên Bái, với chức năng, nhiệm vụ chính là tham mưu cho Ban Giám hiệu và trực tiếp giảng dạy những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phối hợp với các khoa khác giảng dạy về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, khoa còn triển khai thực hiện các nội dung như nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn địa phương phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu Nhà trường.

Xác định được tầm quan trọng đó, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo các yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng bộ nhà trường phân công. Bám sát vào kết luận hội thảo và sơ kết 7 tháng thực hiện hội thảo về “Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng bài giảng, gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với đối tượng giảng dạy, các bộ môn và nội dung chương trình ở trường Chính trị tỉnh Yên Bái”. Đặc biệt, Chi bộ luôn quan tâm chỉ đạo, sát sao, động viên kịp thời tạo sự đồng thuận của mọi thành viên, tăng cường khối đoàn kết trong nội bộ. Mặc dù mới qua một nửa nhiệm kỳ, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên đều chấp hành nghiêm quy chế, quy định của Trường; đều thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, soạn giáo án, đề thi, đáp án; hoạt động dự giờ thao giảng được thực hiện thường xuyên, qua dự giờ các đảng viên được đóng góp, xây dựng để bài giảng ngày càng tốt hơn ở các lớp tiếp theo. Bên cạnh đó, Chi bộ còn lãnh đạo thực hiện thành công 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đã được nghiệm thu. Ngoài ra, các cán bộ, đảng viên còn tham gia nhiều bài viết có chất lượng cho các cuộc hội thảo, bài nội san và bài viết đăng trên website của Nhà trường… Đạt được những kết quả nói trên, là sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, các đồng chí đã thể hiện sự quyết tâm, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động nghiên cứu và giảng dạy của Chi bộ trong thời gian qua cũng còn một số vấn đề bất cập, hạn chế. Đó là đa số cán bộ, đảng viên trong khoa còn trẻ về tuổi đời và tuổi nghề nên vốn sống và kinh nghiệm giảng dạy không nhiều. Vì thế các công trình nghiên cứu và trong thực tiễn giảng dạy vẫn còn thiên về lý luận, cách tiếp cận vấn đề còn chưa sâu sắc, chưa đi vào những vấn đề cụ thể, bỏ ngỏ nhiều vấn đề thiết thực. Mặt khác với lực lượng đa số là nữ và đều trong độ tuổi sinh đẻ, con nhỏ, chồng công tác xa cũng là vấn đề gây ảnh hưởng đến chất lượng nghiên cứu và giảng dạy của đội ngũ giảng viên, trợ giảng trong khoa.

Từ thực trạng nêu trên, từ nay đến hết nhiệm kỳ, để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động nghiên cứu và giảng dạy của khoa tiếp tục đạt những kết quả to lớn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, theo tôi chi bộ cần tập trung vào hai nhiệm vụ cơ bản như sau:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ về công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

Chi bộ phải tập trung quyết liệt, coi đây là khâu then chốt quyết định việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra; Phải bằng mọi quyết tâm xây dựng tập thể thật sự đoàn kết, tạo thành một khối thống nhất, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Muốn làm được điều này Chi bộ cần tập trung làm tốt công tác nắm tình hình đã và đang diễn ra về mặt tư tưởng cũng như tâm trạng của từng đảng viên, trên cơ sở đó dự báo diễn biến tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên của Chi bộ trong thời gian tới để có những giải pháp phù hợp về mặt tư tưởng, tạo được sự đoàn kết, nhất trí trong toàn Chi bộ.

Thứ hai, tiếp tục tập trung lãnh đạo sâu vào công tác chuyên môn trên hai lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Cụ thể:

Một là, Chi bộ cần tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch hoạt động thường xuyên, bám sát kế hoạch nhiệm vụ của nhà trường. Kế hoạch phải có sự thống nhất cao của tập thể; phải phân chia công việc cụ thể, thể hiện rõ trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên.

Hai là, tiếp tục đôn đốc cán bộ, đảng viên chú trọng việc cập nhật những Văn kiện, Nghị quyết mới của Đảng; những kiến thức, kỹ năng mới bổ sung vào nội dung, chương trình giảng dạy theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sát với mục tiêu đào tạo và yêu cầu thực tiễn nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, gắn với nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý trong thực tiễn của các chức danh sau đào tạo, bồi dưỡng.

Ba là, tiếp tục quán triệt cán bộ, đảng viên cần tích cực thực hiện đổi mới phương pháp học tập theo hướng giảng dạy lấy người học làm trung tâm. Thông qua phương pháp dạy học tích cực, học viên và giảng viên được trao đổi, dân chủ trong thảo luận, bổ sung kiến thức về công tác lãnh đạo, quản lý.

Bốn là, tiếp tục lãnh đạo đổi mới với công tác nghiên cứu khoa học. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên về vai trò, vị trí của nghiên cứu khoa học đối với thực tiễn giảng dạy. Yêu cầu các cán bộ, đảng viên có thái độ nghiêm túc, tích cực khi tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học.

Năm là, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ, đảng viên được tham gia các chương trình nâng cao trình độ học vấn, trình độ khoa học, tri thức ngoài chuyên ngành cho giảng viên như tập huấn bổ sung kiến thức, các chương chương trình đào tạo sau đại học. Đồng thời, khuyến khích các cán bộ, đảng viên phải tự đào tạo, bồi dưỡng thêm cho mình những tri thức khoa học ngoài chuyên ngành.

Chi bộ muốn phát triển và vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng bộ và Nhà trường giao, đây là trách nhiệm, là sự đồng thuận của tất cả các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Với tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong thời gian qua, bản thân tôi tin tưởng rằng, thực hiện tốt các giải pháp trên sẽ góp phần giúp Chi bộ đạt được nhiều thành công mới, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Chi bộ khoa nói riêng và Đảng bộ nhà trường nói chung.

Lương Thị Hải Yến

Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh