• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Giới thiệu sách mới
Ngày xuất bản: 18/07/2017 8:16:00 SA
Lượt đọc: 1146

 


CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG

QUA 30 ĐỔI MỚI

 

Tác giả: Tập thể tác giả

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

Năm xuất bản: 2016

Trích dẫn: Nội dung cuốn sách tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng qua 30 năm đổi mới, rút ra bài học kinh nghiệm, nâng tầm và bổ xung lya luận, chỉ rõ những vấn đề bất cập, đề xuất cách giải quyết nhằm góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực cầm quyền, lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

          Cuốn sách được chia làm ba chương

          Chương I: Quá trình phát triển lý luận về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng

          Chương II: Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng qua 30 năm đổi mới.

          Chương III: Phương hướng, mục tiêu và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng thời gian tới.

         Kiểm tra giám sát vừa là những chức năng lãnh đạo, vừa là những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của từng giai đoạn cách mạng và trong sự nghiệp đổi mới, nâng cao phương thức cầm quyền, lãnh đạo của Đảng, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng và nhân dân, dân tộc tin cậy giao phó.

          Trong thời kỳ đổi mới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được bổ sung, sửa đổi để dần hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn, qua đó góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, chủ trương, quan điểm và các nguyên tắc của Đảng, bảo vệ chế độ, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần vào công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực cầm quyền, lãnh đạo, sức chiến đấu và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất của Đảng. Tuy nhiên, bên cạch những đóng góp tích cực công tác kiểm tra, giám sát của Đảng vẫn còn những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế và bất cập trước yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Nhiều cấp ủy, tổ chức dảng chưa làm tốt công tác kiểm tra , giám sát chưa cao, chưa coi trọng việc kiểm tra, giám sát thực hiện đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, thi hành điều lệ Đảng, kiểm tra, giám sát phòng ngừa tiêu cực và phát huy nhân tố tích cực. Nhiều khuyết điểm, sai lầm của đảng viên và tổ chức đảng chậm được phát hiện. Tình trạng thiếu trách nhiệm, cơ hội, suy thoái đạo đức, lối sống vẫn diễn ra khá phổ biến trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Kỷ luật, kỷ cương ở nhiều tổ chức đảng không nghiêm. Sự đoàn kết, nhất trí ở không ít cấp ủy chưa tốt.

          Vì vậy, việc đánh giá đúng thực trạng và những vấn đề đặt ra trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng không chỉ là một trong những nội dung quan trọng trong việc tổng kết lý luận thực tiễn qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, mà đây còn là đòi hỏi chính cuộc sống.

 

Xin giới thiệu cùng bạn đọc./.

           

                                                                                 Nguyễn Thị Tuất

 

Tin khác