• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
lịch học lớp A31 từ ngày 05/11-21/11
Ngày xuất bản: 01/11/2019 8:21:00 SA
Lượt đọc: 3120

 Tệp đính kèm: Tải về

Lịch học tập khác

 • Lịch học tập lớp B102 từ ngày 19/3-05/4
 • Lịch học tập lớp B101 từ ngày 05/3-04/4
 • Lịch học lớp B100 từ ngày 19/3-11/4
 • Lịch học lớp A29 từ ngày 05/3-03/4
 • Lịch học lớp B102 Lục Yên: Kế hoạch học tập và học Phần I: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
 • Lịch học lớp A29 từ ngày 06/01/2018-30/01/2018
 • Lịch học lớp B100 Phần những vấn đề cơ bản về QLHCNN
 • lịch học lớp B99 môn tình nhình nhiệm vụ địa phương
 • Lịch học lớp B99 những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước từ: 04/12/2017-18/12/2017
 • Lịch học lớp A29: Phần đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội từ: 14/12/2017-05/01/2018
 • Lịch học lớp A29: Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN
 • Lịch học lớp B101: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Kế hoạch học tập lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 101 huyện Trạm Tấu
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B98 Điều chỉnh (03 môn) từ ngày 09/10-16/11, từ ngày 21/11-28/11 từ ngày 28/11-07/12.
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B100 Môn: Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN
 • 61-75 of 105<  1  2  3  4  5  6  7  >