• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Lịch học lớp B118 từ ngày 17/02-19/03/2020
Ngày xuất bản: 05/02/2020 8:03:00 SA
Lượt đọc: 2641

Lịch học tập khác

 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B99 (02 môn) từ ngày 16/10-20/10, từ ngày 23/10-31/10
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B98 (03 môn) từ ngày 09/10-19/10, từ ngày 19/10-26/10 từ ngày 09/11-21/11.
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B92 Môn: Những Vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B92 Môn: Phần III.1: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B95 Môn: Tình hình nhiệm vụ địa phương
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B96 Môn: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B97 Môn: Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B100 Môn: Tình hình nhiệm vụ địa phương
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B99. Môn: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B99. Môn: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B100. Môn: Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B99. Môn: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B95. Môn: Những Vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B95. Môn: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B93. Môn: Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể nhân dân ở cơ sở
 • 76-90 of 105<  1  2  3  4  5  6  7  >