• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC PHÁT HUY Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG, KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC
Ngày xuất bản: 14/12/2021 9:29:00 CH
Lượt đọc: 5095

 

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Xem đây là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng và là truyền thống quý báu của Đảng. Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, mở ra một thời kỳ phát triển mới, phấn đấu đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI. Nghị quyết Đại hội xác định, tiếp tục coi trọng và đặt lên cao hơn trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; trở thành một trong những vấn đề căn cốt, mang tính cấp thiết đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn công tác xây dựng Đảng ta hiện nay.  

Sinh thời,Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Người dạy rằng: “Người đảng viên - dù công tác to hay nhỏ, địa vị cao hay thấp - ở đâu cũng phải làm gương mẫu cho quần chúng. Mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, để giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành. Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành, thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo”[1]. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải thấm nhuần ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”[2]. Trong suốt cuộc đời, Người là tấm gương mẫu mực về sự trung thành với lý tưởng cộng sản, với Tổ quốc, với Nhân dân; phụng sự đất nước, phục vụ Nhân dân. Ý chí tự lực, tự cường, khát vọng giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn[3], mang lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc thật sự cho Nhân dân theo lời dạy của Người luôn là động lực cho cách mạng Việt Nam hướng đến việc xây dựng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra thành công đã củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, với sự nghiệp đổi mới; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại hội đã xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội. Trong quan điểm chỉ đạo thực hiện đường lối đổi mới giai đoạn tới, Nghị quyết Đại hội đã khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa[4] . Đồng thời chỉ rõ: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”[5]. Việc phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cần huy động sức mạnh của toàn dân tộc, trong đó trách nhiệm của đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương phải được đặt lên hàng đầu. Trong thời gian tới, để thực hiện tốt điều này, theo tôi là cần chú trọng một số vấn đề sau:

Một là, mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, cần sự chủ động, tích cực của mỗi cán bộ, đảng viên. Học tập Bác về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cán bộ, đảng viên cần có niềm tin sâu sắc vào Đảng, vào đường lối phát triển đất nước, vững tin vào con đường đã lựa chọn để vượt qua những khó khăn, thách thức trước mắt; luôn nuôi dưỡng khát vọng phát triển cơ quan, địa phương, quê hương, đất nước từ đó có động lực mạnh mẽ trong học tập, lao động, sáng tạo để bắt kịp xu hướng phát triển hiện nay của thế giới.

Hai là, gương mẫu trong việc thực hiện phát huy ý chí tự lực tự cường; khát vọng phát triển bản thân và gia đình, cơ quan, địa phương, quê hương, đất nước. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải biết tự tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách, có ý chí vươn lên. Không ngừng học tập, nghiên cứu, học hỏi cái mới, cái tiến bộ để nâng cao trình độ; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; thường xuyên tiến hành tự soi, tự sửa. Đồng thời, cán bộ, đảng viên cần chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, quyết đoán trong công việc và trong cuộc sống. Tất cả hoạt động của cán bộ, đảng viên cần kiên định thực hiện đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ba là, gương mẫu trong thực hành “nói đi đôi với làm”. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương không chỉ bằng lời nói mà phải bằng hành động cụ thể. Thực hành “nói đi đôi với làm” theo đúng với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là nhiệm vụ bắt buộc của tất cả cán bộ, đảng viên. Tránh tình trạng “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng, làm một nẻo”, những tình trạng trên cần phải kiên quyết xóa bỏ.

Bốn là, gương mẫu trong việc gần dân, hiểu dân, tôn trọng Nhân dân. Trong mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên cần phải “việc gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì tránh”. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân. Cán bộ, đảng viên cần làm tốt công tác dân vận đặc biệt thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Muốn làm tốt công việc trên, cán bộ, đảng viên cần phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Đồng thời, luôn nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của Nhân dân. Tuyên truyền, vận động, thuyết phục, cùng Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa… đã đề ra. Giúp đỡ, động viên Nhân dân khắc phục khó khăn;phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân xây dựng địa phương, quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Đối với cán bộ, đảng viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, là những người có nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, hơn ai hết, cần thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong việc phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cán bộ, đảng viên Nhà trường phải thường xuyên, tích cực tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức cách mạng. Mỗi cán bộ, đảng viên Nhà trường phải thực sự là tấm gương về đạo đức, thực hiện đúng ứng xử văn hóa trường Đảng; tích cực học tập, nêu cao tính tự nghiên cứu, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. Đồng thời, thông qua hoạt động chuyên môn, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phải truyền được cảm hứng, niềm tin, khát vọng phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đến các đối tượng học viên, từ đó sẽ lan tỏa ra toàn xã hội để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đúng như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: “Nếu...từng đồng chí thật sự soi vào bản thân mình, đề cao trách nhiệm nêu gương và gương mẫu đi đầu thực hiện thì sẽ có sức lan tỏa rất lớn, sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị”, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu./.

 

                            Đồng Thị Thùy Trang

                                            Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

 [1]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.7, tr.55.

[2]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t.15, tr.546.

[3]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t15., tr.131.

[4]Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1, tr.89.