• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CÁC ĐẢNG BỘ XÃ TỈNH YÊN BÁI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Ngày xuất bản: 29/06/2022 2:24:00 CH
Lượt đọc: 1092

 

            Đội ngũ đảng viên là nhân tố chính, cơ bản, chủ yếu nhất cấu thành tổ chức của Đảng. Cho nên, một khi đã xây dựng được đội ngũ đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh sẽ là điều kiện, tiền đề đặc biệt quan trọng, góp phần quyết định làm cho từng tổ chức đảng vững mạnh, theo đó, cả hệ thống tổ chức Đảng và toàn Đảng vững mạnh. Khẳng định nội dung tư tưởng này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một cách cô đọng: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Chính vì những lẽ đó, nên để đảm bảo cho Đảng ta vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là đội tiên phong chính trị của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, đủ sức lãnh đạo xã hội, đất nước phát triển một cách toàn diện, vững chắc, Đảng phải quan tâm tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, làm trong sạch, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là một trong những nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng vừa mang tính bức thiết, cấp bách đồng thời cũng vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

            Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc, với địa hình khó khăn, và phức tạp. Một mặt, Yên Bái là một trong những tỉnh được sự quan tâm đầu tư phát triển của trung ương, với lợi thế phát triển các cây công nghiệp và phát triển khoảng sản, du lịch,mang đầy phù sa, mầu mỡ, rất thuận lợi cho việc phát triển nhiều mặt kinh tế - xã hội của Tỉnh, thuận tiện trong việc giao thông, quan hệ giao lưu nhiều tỉnh thành khác. Đồng thời mặt khác, Yên Bái lại có cả những vùng núi, vùng dân tộc, khu vùng sâu, vùng xa với điều kiện thiên nhiên kém ưu đãi, đã và đang thực sự là những trở ngại, gây không ít những khó khăn cho sự cố gắng và nỗ lực của cả Đảng bộ và Nhân dân Yên Bái trong công cuộc phát triển mọi mặt kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Nơi đây, tại các đảng bộ xã thuộc tỉnh Yên Bái, đội ngũ đảng viên đang hoạt động, cũng đang rất cấp thiết và cấp bách trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu đòi hỏi bức xúc của nhiệm vụ chính trị chung của cả nước và nhiệm vụ cụ thể, do đặc thù của Tỉnh đang đặt ra.

Theo đánh giá của các cấp uỷ đảng Yên Bái những năm gần đây, nhất là qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XVIII và tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và gần một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đội ngũ đảng viên ở các đảng bộ xã tỉnh Yên Bái đã có những tiến bộ rõ rệt. Phần lớn đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các đảng bộ xã nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, quan tâm giữ gìn phẩm chất, đạo đức, đoàn kết nội bộ, thể hiện rõ hơn ý thức trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Tỉnh nhà. Với điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng nhiều đảng viên vẫn giữ được phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, có ý thức đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực ngày một mạnh mẽ. Từ đó đã ngày càng khắc phục có hiệu quả những hiện tượng sa sút, thoái hoá, biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên ở cơ sở như: phai nhạt lý tưởng, chạy theo lối sống thực dụng; coi thường pháp luật, bất chấp lợi ích chung, buôn lậu, tham nhũng, biển thủ công ích, thu vén cá nhân, làm giàu bất chính; những biểu hiện kèn cựa địa vị, kéo bè kéo cánh, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, sống buông thả, xa hoa, lãng phí. Nhiều đảng viên tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, làm nòng cốt trong sự nghiệp đổi mới, ngày càng gần gũi, gắn bó với quần chúng và được quần chúng tín nhiệm, tin yêu. Họ thực sự là hạt nhân đoàn kết, là chiếc cầu trực tiếp và gắn liền giữa Đảng và Nhà nước các cấp với quần chúng Nhân dân ở cơ sở. Quán triệt ngày càng sâu sắc quan điểm coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm và xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, gắn xây dựng, củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của từng đảng bộ, chi bộ với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện có hiệu quả cao các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị mình.

Bên cạnh những ưu điểm trên, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, do trình độ năng lực của đội ngũ đảng viên nông thôn tỉnh Yên Bái có phần hạn chế nên trong thực hiện nhiều công việc, không ít cán bộ, đảng viên ở nông thôn, kể cả một số đảng viên là cán bộ chủ chốt các xã đã rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm. Việc quán triệt và cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết cấp trên vào cơ sở còn chậm, chưa thực hiện tốt cơ chế dân chủ, công khai nên trong qúa trình thực hiện nhiệm vụ chính trị còn nảy sinh nhiều ý kiến bất bình trong Nhân dân, làm mất đoàn kết nội bộ. Không ít đảng viên thiếu nhạy bén, không dám mạnh dạn tìm cách xoá đói, giảm nghèo. Một bộ phận đảng viên vì tuổi cao, sức yếu, có quá trình trưởng thành trong chiến tranh nhưng ít có điều kiện học tập nâng cao trình độ, tiếp thu cái mới nên khi bước vào thời kỳ mới, cơ chế kinh tế mới đã có biểu hiện không theo kịp tình hình về nhận thức, có người còn tiêu cực, buông xuôi.

Đáng lo ngại là một bộ phận đảng viên trẻ đã có biểu hiện giảm sút ý chí phấn đấu, phai nhạt lý tưởng, rượu chè bê tha, chậm trễ công việc, vi phạm tư cách, đạo đức, phẩm chất và danh hiệu người đảng viên, không phát huy vai trò gương mẫu trước quần chúng, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Một số cán bộ đảng viên có tư tưởng cục bộ, bản vị, tư do vô chính phủ, háo danh, kèn cựa địa vị, kéo bè, kéo cánh, chia rẽ làm nảy sinh mất đoàn kết nội bộ. Bộ phận đảng viên khác có tư tưởng cầu an, dĩ hoà vi quý, trung bình chủ nghĩa, dao động trước những khó khăn, không dám đấu tranh chống cái sai trái, bảo vệ cái đúng, ai mạnh thì theo để được yên vị.

Nguyên nhân của tình trạng trên có cả khách quan và chủ quan. Về nguyên nhân khách quan, chủ yếu do tác động mặt trái của cơ chế thị trường làm ảnh hưởng đến phẩm chất đạo đức lối sống của một số đảng viên. Bên cạnh đó, tâm lý, tập quán lạc hậu của người tiểu nông ảnh hướng nhiều đến sự nhạy bén trong việc tiếp cận nền sản xuất tiên tiến, hiện đại, cộng vào đó tư tưởng gia trưởng, bảo thủ, cục bộ địa phương đã là lực cản thực sự trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên tiên phong ở vùng nông thôn, nhất là những vừng sâu, vùng biên giới, vùng kháng chiến cũ, vùng có tôn giáo phát triển mạnh, vùng dân tộc ít người Tày, Dao, Mông...về nguyên nhân chủ quan, chủ yếu là do chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng của các cấp uỷ cơ sở chưa cao, nhất là các mặt công tác đảng viên và sự quan tâm chỉ đạo thiếu kịp thời của các cấp uỷ cấp trên trực tiếp cơ sở. Trong khi đội ngũ đảng viên thiếu phấn đấu vươn lên còn cấp uỷ thì chưa làm tốt công tác lãnh đạo, điều hành phối hợp nhịp nhàng, giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.   

Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở các đảng bộ xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái cần thực hiện một số giải pháp sau:

- Cụ thể hoá tiêu chuẩn đảng viên ở các đảng bộ xã tỉnh Yên Bái phù hợp từng chức danh trong giai đoạn hiện nay

- Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, nâng cao trình độ nhận thức, phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực cho đội ngũ đảng viên các xã tỉnh Yên Bái hiện nay

- Củng cố cấp uỷ cơ sở và chi bộ vững mạnh xứng đáng là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

- Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt của đảng viên

            - Làm tốt công tác kiểm tra, phân công, quản lý, phân loại và sàng lọc đảng viên  

- Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới

- Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của cấp ủy cấp trên.

Không ngừng nâng cao chất lượng đảng viên, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng luôn phát triển và không ngừng tiến lên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công cuôc đổi mới toàn diện đất nước nói chung và công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói riêng, đang đặt ra yêu cầu, đòi hỏi rất cao đối với chất lượng đội ngũ đảng viên đang hoạt động ở khu vực kinh tế trọng điểm này, trong đó, đội ngũ đảng viên ở các đảng bộ xã tỉnh Yên Bái là một bộ phận.  

Từ Thị Thoa – Khoa Lý luận cơ sở

 

Tin khác

  • HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG “VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ XIX TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT”
  • Đoàn nghiên cứu thực tế các lớp tập huấn cán bộ, giảng viên Trường Chính trị cấp tỉnh năm 2022 tới thăm và làm việc tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.
  • Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm “khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.
  • Bài tham luận: Vận dụng quan điểm về xây dựng chính quyền địa phương trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào giảng dạy chuyên đề “Chính quyền địa phương” trong môn học “Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật” chương trình trung cấp lý luận hành chính.
  • Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
  • 1-5 of 295<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >