• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đảng Bộ Trường chính trị tỉnh Yên Bái hiện Nay
Ngày xuất bản: 05/05/2020 8:56:00 SA
Lượt đọc: 7533

            Khi nói về vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng,  phải  kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”; “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”; “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”.

Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định: “xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo là những vấn đề cơ bản, là cơ sở để xây dựng Đảng ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đại hội XII cũng quyết định: Trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 – 2020), nhiệm vụ trọng tâm số một là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Yên Bái là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo Nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cơ sở; cán bộ, công chức ở địa phương. Phối hợp với các học viện, các trường Đại học đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Với đặc điểm như vậy, trong những năm qua Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh luôn xác định, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nội dung đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ, luôn song hành với việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ. Không những thế, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn phải đi trước, mở đường cho việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là đối với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Mặt khác, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng giữ vị trí quan trọng hàng đầu đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật công tâm, bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Do làm tốt công tác định hướng tư tưởng, nhất là thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 10/6/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh “Về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016 – 2020”. Nên công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã có sự thống nhất. Nhất là, trước những bối cảnh phức tạp của tình hình chính trị thế giới, những khó khăn, thách thức của tình hình trong nước. Công tác tư tưởng giúp cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước; từ đó cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với công việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan; gương mẫu thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, nói, viết, làm theo Điều lệ Đảng. Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Bộ Chính trị: "Về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn  với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với những việc làm cụ thể như:

Ban Thường vụ Đảng ủy đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đồng chí Đảng ủy viên và từng đồng chí trong Ban Giám hiệu, đảm bảo các chi bộ trực thuộc đều có 01 đồng chí Đảng uỷ viên, 01 đồng chí trong Ban Giám hiệu trực tiếp sinh hoạt tại các Chi bộ; kịp thời triển khai các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của Đảng bộ; thường xuyên nắm tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, để kịp thời xử lý, giải quyết, động viên cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ; đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, đồng thời coi trọng việc phát huy vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên;

Trong công tác cán bộ: Ban Thường vụ và Ban Giám hiệu đã thực sự dân chủ, khách quan, công tâm. Coi trọng việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đổi mới phương pháp đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quy trình bổ nhiệm, đúng chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động; quan tâm chăm lo lợi ích vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ và đảng viên. Vì vậy, đã tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng, hăng say công tác trong cán bộ, đảng viên.

Nâng cao trình độ lý luận chính trị và tăng cường sức chiến đấu của Đảng, Đảng bộ đã quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác bồi dưỡng, theo dõi, giúp đỡ các quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng viên trong Đảng bộ.

Trong công tác chuyên môn, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng Nghị quyết chuyên đề, các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy. Đến nay kỹ năng nghề của đội ngũ cán bộ giảng dạy, nhất là đội ngũ giảng viên trẻ đã có bước tiến bộ rõ nét, từng bước đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, trên cơ sở Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng bộ cấp trên hàng năm, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát nhằm triển khai tổ chức toàn diện các nhiệm vụ của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó đảm bảo 100% các chi bộ trực thuộc đều có sự kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết của cấp trên, giám sát đảng viên thông qua sinh hoạt thường kỳ, theo dõi, đôn đốc đảng viên thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đảm bảo 100% các đảng viên trong chi bộ được kiểm tra, giám sát. Do làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nên trong những năm qua, Đảng bộ không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng,

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là:

Nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số chi bộ mới chỉ dừng lại ở việc quán triệt những quan điểm chung, mà chưa đi sâu gắn với thực tiễn công tác mang tính đặc thù của đơn vị; nội dung sinh hoạt đảng ở một số chi bộ còn lồng ghép với sinh hoạt chuyên môn, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế; hình thức, biện pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã có đổi mới

xong chưa tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng;

            Công tác nắm bắt, giáo dục chính trị, tư tưởng cho các bộ, đảng viên có lúc, có thời điểm chưa thực sự sâu sát, kịp thời.

Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ, đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 06 – NQ/ĐUK, ngày 16/6/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh “Về nâng cao chất lượng công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2016 - 2020” . Để bảo đảm cán bộ, đảng viên luôn giữ vững bản chất chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Tôi xin nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ trong thời gian tới như sau:

Một là, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là nội dung giáo dục quan trọng hàng đầu về tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, đảng viên, là cơ sở của sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Trong đó coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; duy trì và nhấn mạnh việc tích cực nâng cao nhận thức vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên.

 Hai là, gắn chặt hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và các phong trào thi đua của Nhà trường. Đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với quá trình thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trước hết là trong cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải được đặt ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ khác. Cùng với việc phát huy vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phải làm chuyển biến về nhận thức và hành động, củng cố niềm tin và ý chí phấn đấu vươn lên của cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Coi trọng việc tổ chức sinh hoạt đảng, chính quyền, đoàn thể, đấu tranh phê bình và tự phê bình là biện pháp quan trọng để tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Các chi bộ cần tổ chức nhiều hơn nữa những buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là một nội dung quan trọng không thể thiếu được trong sinh hoạt đảng.

Ba là, cần quan tâm hơn nữa sự lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các khoa, phòng trong thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền; trong đó đồng chí Bí thư và người đứng đầu đơn vị là người quyết định hiệu quả thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, công tác tuyên truyền. Trong đó, cần tăng cường các biện pháp thiết thực, linh hoạt, thực thi có hiệu quả, quan tâm tuyên truyền trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các đoàn thể.

Bốn là, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả và thường xuyên nắm bắt, đánh giá và giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, từ đó có những nội dung, phương pháp, hình thức tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Năm là, tăng cường hơn nữa công tác quản lý cán bộ, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện, phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường giáo dục những yêu cầu, chuẩn mực về đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên trong Nhà trường. Kết hợp chặt chẽ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc thực hiện chính sách cán bộ; không ngừng nâng cao đời vật chất và tinh thần để cán bộ, đảng viên yên tâm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Sáu là, mỗi cán bộ, đảng viên cần biến quá trình giáo dục chính trị, tư tưởng của tổ chức Đảng thành quá trình tự giáo dục, tự bồi dưỡng, gắn với việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII của Đảng.

 

                                                                                    Bùi Văn Nghĩa

                                                                        Trưởng Khoa Lý luận cơ sở