• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
MỘT VÀI SUY NGHĨ ĐỂ ĐẢM BẢO DẠY TỐT VÀ HỌC TỐT LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY
Ngày xuất bản: 15/08/2019 1:37:00 CH
Lượt đọc: 3064

 

Xuyên suốt chiều dài lịch sử cách mạng của dân tộc, Đảng cộng sản Việt Nam luôn lấy chủ nghĩa Mác Lênin – tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, với vũ khí lý luận sắc bén đó, Đảng ta nhận thức và hành động đúng đắn, kịp thời đánh bại mọi luận điệu ngụy biện xuyên tạc của kẻ thù, bảo vệ vững chắc mặt trận tư tưởng và như vậy, Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam cho dân tộc Việt Nam tiến những bước vững vàng trên con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Hiện nay trong bối cảnh kinh tế thị trường mở cửa hội nhập và với sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, thực tiễn vận động với tốc độ nhanh chóng và tính chất vô cùng phức tạp, nếu trình độ lý luận chính trị không vững chắc, không thực chất, không sâu sắc thì dễ bị bế tắc, mất phương hướng, đuối lý luận, sẽ bước chân vào duy tâm, vật chất tầm thường. Điều đó được biểu hiện rất cụ thể qua hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, làm cho lòng tin của nhân dân, đặc biệt là bộ phận thế hệ trẻ vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bị mai một, suy giảm.

Chủ nghĩa cá nhân, thực dụng vật chất có nguy cơ trổi dậy mạnh mẽ. Có rất nhiều nguyên nhân, trong có một nguyên nhân rất cơ bản đó là chất lượng giáo dục và đào tạo lý luận chính trị, hay nói rõ hơn là chúng ta chưa thật sự dạy tốt, học tốt lý luận chính trị. Mục đích giáo dục, đào tạo lý luận chính trị là trang bị thế giới quan cách mạng, khoa học. Đó là chủ nghĩa duy vật biện chứng và khoa học nhằm: hình thành tình cảm, sự yêu thích, tin tưởng và hành động vì mục tiêu lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa; hình thành nhân cách mới cho con người, với đầy đủ những đức tính cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; có bản lĩnh chính trị cao, tài đức và tâm lực vẹn toàn, đủ sức đề kháng với mọi cám dỗ của tiền tài danh vọng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm và đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn và thách thức từ tác động của mặt trái kinh tế thị trường. Do đó, giáo dục nói chung và giáo dục lý luận chính trị nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cần thiết cho việc nâng cao năng lực và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay.

Để nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị - hành chính, vấn đề đặt ra là phải có những giải pháp từ hai phía.

Về phía nhà trường cần:

 Một là, xây dựng môi trường giáo dục lý luận chính trị chuẩn mực.

Thực hiện giải pháp này yêu cầu giảng dạy lý luận chính trị, nhất là các trường Chính trị, phải trở thành cái nôi ươm mầm lý tưởng cách mạng. Mọi mặt công tác của trường phải hướng đến chuẩn mực điển hình, tạo uy, tín tên tuổi, mà ngày nay người ta gọi là “thương hiệu”; Trường Chính trị phải là nơi trang nghiêm, trân trọng, hòa đồng; nhân văn sâu sắc; dân chủ, tập trung đúng mực hài hòa; mọi mặt của đời sống, mọi mối quan hệ đều đậm nét văn hóa trong sạch, rõ ràng và minh triết.

Hai là, cần quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của quá trình dạy và học lý luận chính trị.

Học để nâng cao nhận thức lý luận, học để trang bị thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng; để hoàn thiện nhân cách, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, để chống lại những tàn dư, tư tưởng của xã hội cũ rơi rớt lại.

Ba là, hoàn thiện, và nâng cao tính khoa học triệt để, tính sâu sắc toàn diện của chương trình, giáo trình dạy học; chống hiện tượng viết giáo trình trùng lặp không rõ ràng khúc triết, thiếu tính khoa học sáng tao, thiếu tính mới của lý luận và thực tiễn.

Bốn là, tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần cho người học khắc phục hạn chế của hình thức đào tạo vừa học vừa làm; phải xác định rõ động cơ học trong sáng. Kiên quyết uốn nắn tư tưởng học vì bằng cấp, vì chức vụ, vì lợi ích cá nhân.

Năm là, quản lý lớp chặt chẽ, công tâm, đúng nội quy, quy chế; công bằng, chống hiện tượng nể nang, dĩ hòa vi quý , phải đảm bảo công khai, minh bạch, phát huy sự nhiệt tình năng động của đội ngũ Ban cán sự và vai trò chủ nhiệm lớp. Phát động phong trào thi đua học tập và rèn luyện tốt thường xuyên sâu rộng trong trường. Xem xét đánh giá kết quả rèn luyện và học tập quan trọng như nhau. Phải thống nhất chặt chẽ, thông suốt giữa dạy - học - quản lý

Sáu là, Người dạy phải có tâm, có tầm, nhiệt huyết, yêu nghề, không ngừng đào sâu suy nghĩ những vấn đề lý luận và thực tiễn trong mối quan hệ biện chứng, không được tuyệt đối hóa lĩnh vực nào. Phải kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiển, đồng thời thống nhất lý luận và thực tiễn.

Về phía người học:

Cần nâng cao ý thức trong quá trình học tập lý luận chính trị để: Một thực tế đặt ra hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trẻ chưa có ý thức cao khi tham gia học tập lý luận chính trị. Khi học tập chưa thấy được tầm quan trọng của việc phải nghiên cứu sâu, hiểu rõ từng vấn đề để sau khi học tập trở về địa phương, đơn vị áp dụng trong thực tế. Do đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập lý luận chính trị - hành chính là một biện pháp cấp thiết hiện nay.

Trước hết, cần nâng cao chất lượng học tập chính trị - hành chính trong mỗi cán bộ, đảng viên. Điều đó được thể hiện ở sự chuyển biến về nhận thức, về quyết tâm học tập của mỗi cán bộ, đảng viên khi được địa phương, cơ quan, đơn vị cử đi học. Chính cán bộ, đảng viên phải là người nhận thức sâu sắc vai trò và tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị - hành chính. Có như thế mới chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu sâu để đạt kết quả cao nhất. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức học tập lý luận chính trị - hành chính là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của chính bản thân mình.

Từng cấp ủy đảng phải tiến hành làm tốt việc lựa chọn cử cán bộ, đảng viên đi học. Phải xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong  việc học tập lý luận chính trị, chỉ có thống nhất cao trong nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị thì công tác này mới đạt hiệu quả cao. Ngược lại, nếu sự thống nhất về nhận thức chưa cao thì sẽ không có kết quả tốt.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác mới đáp ứng được yêu cầu của cách mạng. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ chủ chốt các là người trực tiếp tuyên truyền vận động đưa chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, càng đòi hỏi phải có trình độ cao về mọi mặt, nhất là trình độ lý luận chính trị - hành chính.

Học tập và nghiên cứu lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự là một công việc khó khăn song rất quan trọng và có ý nghĩa. Nó không chỉ cung cấp cho chúng ta tri thức khoa học lý luận về xã hội, tự nhiên và con người mà còn giúp chúng ta nhận thức đúng đắn thế giới quan, phương pháp luật khoa học về mọi mặt đời sống, về con đường cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đang phấn đấu thực hiện./.

 Th.s Nguyễn Quý Dũng

Khoa Xây dựng Đảng