• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀI VIẾT “THÔNG TIN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN” Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI HIỆN NAY
Ngày xuất bản: 22/02/2021 10:03:00 SA
Lượt đọc: 1820

 

“Thông tin lý luận và thực tiễn” là một kênh thông tin hữu ích, là nơi học tập và trao đổi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, nơi thể hiện cảm xúc của các cán bộ, giảng viên trong trường. Mỗi năm Nhà trường xuất bản từ 01 đến 02 số Thông tin lý luận và thực tiễn (trước năm 2019 lần lượt với tên gọi là Nội san, Thông tin nghiên cứu – trao đổi, từ năm 2019 đổi tên thành Thông tin lý luận và thực tiễn) với nhiều bài viết phong phú, đa dạng về chủ đề, hình ảnh, lý luận gắn với thực tiễn. Các bài viết tập trung vào những nội dung đã được Ban Giám hiệu định hướng trong các Kế hoạch viết Thông tin lý luận và thực tiễn gắn các hoạt động của Nhà trường như: chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; kỷ niệm ngày thành lập trường 20/8 và ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nội dung về đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế ở cơ sở; vận dụng các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào giảng dạy…

Trong thời gian qua, Thông tin lý luận và thực tiễn trường chính trị Yên Bái đã thể hiện được sự phong phú về nội dung đặc biệt là những bài viết gắn với thực tiễn sinh động. Nhiều bài viết có chất lượng cao, là nguồn tài liệu để cán bộ, giảng viên tham khảo và vận dụng vào bài giảng của mình. Mặt khác, các bài viết Thông tin lý luận và thực tiễn đã thể hiện được thái độ, năng lực, phương pháp nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của mỗi cán bộ, giảng viên Nhà trường. Với vị trí, vai trò là trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, nội san - thông tin nghiên cứu - trao đổi - thông tin lý luận và thực tiễn còn góp phần vào sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ tỉnh nhà, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tri thức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tình cảm của cán bộ, học viên…

 Tuy nhiên, việc viết bài đăng nội san - thông tin nghiên cứu - trao đổi - thông tin lý luận và thực tiễn bên cạnh những kết quả đạt được còn có những hạn chế như: việc viết bài chưa trở thành nhu cầu tự thân của cán bộ, giảng viên, chưa trở thành động lực thực sự của nghiên cứu khoa học, nội dung bài viết chưa bảo đảm tính toàn diện, còn thiên về lý luận, ít nội dung thực tiễn, chưa bám sát các vấn đề mang tính thời sự, đặc biệt là những vấn đề phản ánh tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của địa phương. Bài viết tổng kết thực tiễn, tham mưu cho lãnh đạo địa phương còn ít. Ít đề cập đến vấn đề xây dựng nông thôn mới, vấn đề quản lý các khu công nghiệp ở địa phương… Vì lẽ đó, phần nào làm giảm tính thực tiễn của nội san - thông tin nghiên cứu - trao đổi - thông tin lý luận và thực tiễn, chưa tương xứng với mục tiêu nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, một số cán bộ, giảng viên còn chưa có nhiều kinh nghiệm nghiên cứu và viết bài, do đó việc lựa chọn nội dung bài viết còn gặp khó khăn, chưa dành nhiều thời gian cho việc viết nội sa - thông tin nghiên cứu – trao đổi - thông tin lý luận và thực tiễn nên chất lượng một số bài viết chưa cao.

Để nâng cao chất lượng bài viết thông tin lý luận và thực tiễn, trong thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp sau:

     Thứ nhất, xác định mục đích, ý nghĩa công tác xuất bản “Thông tin lý luận và thực tiễn” của Nhà trường. Làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động và học viên nhà trường cần nhận thức sâu sắc và xác định rõ mục đích, nội dung, vai trò, ý nghĩa của công tác phát hành “Thông tin lý luận và thực tiễn”. Khi xác định được mục đích của bài viết thì người viết sẽ định hình được cách viết như thế nào, trích dẫn nguồn từ đâu, chắt lọc những dẫn chứng điển hình và có lồng ghép sự đánh giá, nhận xét của bản thân trước vấn đề đó.

     Thứ hai, tăng cường tính thực tiễn trong bài viết thông tin lý luận và thực tiễn. Tổng kết thực tiễn là một nội dung quan trọng của cán bộ, giảng viên trường chính trị, vì thế tác giả cần chú ý tăng hàm lượng thực tiễn trong mỗi bài viết của mình, bổ sung những kiến thức tiếp thu được từ thực tiễn. Để làm được điều đó người viết cần bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng, thực tiễn đời sống xã hội đang diễn ra khi triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thực tế phần nhiều các bài viết trong các số Thông tin lý luận và thực tiễn ở trường chính trị thường nặng tính lý luận nên hầu hết các bài viết chủ yếu là trình bày, phân tích, đánh giá những vấn đề lý luận. Song để phục vụ cho công tác giảng dạy, bên cạnh nắm vững hệ thống lý luận thì giảng viên phải đưa thực tiễn sinh động vào bài giảng để minh chứng cho lý luận. Tuy nhiên không phải giảng viên nào cũng năm rõ về thực tiễn, phân tích nhận định đúng đắn những vấn đề trong thực tiễn khách quan nên quá trình vận dụng thực tiễn vào giảng dạy đòi hỏi người dạy phải có kỹ năng và kinh nghiệm. Vì vậy, để thực sự là nguồn tư liệu bổ ích, trong mỗi bài viết cần tiếp cận vấn đề từ thực tiễn, đối chiếu so sánh với lý luận để làm rõ bản chất vấn đề hoặc là xuất phát từ lý luận gắn với thực tiễn để minh chứng cho lý luận.

Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung bài viết và kết cấu chủ đề nội dung các thông tin của Thông tin lý luận và thực tiễn theo định hướng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cần chú trọng trao đổi những vấn đề liên quan đến hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ đất nước, phát triển đời sống kinh tế - xã hội ở các địa phương trong toàn tỉnh. Các bài viết, sáng tác, các ấn phẩm của thông tin lý luận và thực tiễn phải đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, có ý nghĩa giáo dục tích cực, có tính thời sự và gắn với những vấn đề của thực tiễn đang diễn ra. Khuyến khích chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến trên các lĩnh vực quản lý, giảng dạy, học tập, công tác của cán bộ, công chức, viên chức và học viên nhà trường về sự nghiệp giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

     Thứ tư, các bài viết liên quan tới hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học của nhà trường cần nâng cao tinh thần giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là nhận thức trong xây dựng và bảo vệ đất nước, phát triển địa phương. Khuyến khích chia sẽ những kinh nghiệm, sáng kiến quý báu trong các bài viết Thông tin lý luận và thực tiễn về lĩnh vực quản lý, giảng dạy và học tập của cán bộ, công chức, viên chức trong Nhà trường về sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

     Thứ năm sau mỗi số Thông tin lý luận và thực tiễn, phải có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả hoạt động Thông tin lý luận và thực tiễn của nhà trường; làm tốt công tác thi đua - khen thưởng giữa các khoa, phòng và cá nhân trên cơ sở tham gia viết bài cho Thông tin lý luận và thực tiễn cả về số lượng và chất lượng. 

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Thông tin lý luận và thực tiễn trong trường chính trị, việc nâng cao chất lượng bài viết Thông tin lý luận và thực tiễn là yêu cầu có tính cấp thiết. Cùng với đó, có sự tham gia tích cực, năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường… “Thông tin Lý luận và thực tiễn” Trường Chính trị tỉnh sẽ tiếp tục và không ngừng phát huy vai trò, giá trị khoa học về lý luận và thực tiễn cùng với quá trình phát triển của nhà trường trong những năm tiếp theo./.

Ths. Phạm Thị Ngọc Ánh

Khoa Xây dựng Đảng