• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG “VẬN DỤNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG, VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ XIX TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ”
Ngày xuất bản: 17/06/2022 3:46:00 CH
Lượt đọc: 11373

 

            Sáng ngày 16/6/2022, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Vận dụng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX trong giảng dạy chương trình Trung cấp lý luận chính trị ở Khoa Lý luận cơ sở”.

            Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các đồng chí lãnh đạo các Khoa, Phòng và đông đảo đội ngũ giảng viên Nhà Trường.

Đồng chí Phạm Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Phạm Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nêu rõ: Giảng dạy lý luận chính trị có vị trí và vai trò rất quan trọng trong quá trình trực tiếp đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Để đưa các Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống thì nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải làm cho toàn thể cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân quán triệt sâu sắc những quan điểm, định hướng của Đại hội. Tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn thể Nhân dân trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng.

Thực hiện một trong những chức năng nhiệm vụ của Nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp của tỉnh. Do đó, việc nghiên cứu, quán triệt, vận dụng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái nói chung và và Khoa Lý luận cơ sở nói riêng là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của Nhà trường, của Khoa nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị và đáp ứng tốt hơn yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện hiệu quả công tác này không chỉ góp phần giúp Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo mà Đảng, Nhà nước giao phó, mà còn có ý nghĩa trực tiếp củng cố sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, tạo động lực hoàn thành mọi nhiệm vụ công tác khác. Vì lẽ đó, nghiên cứu, vận dụng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào trong giảng dạy lý luận chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong tỉnh. Bên cạnh đó, góp phần hoàn thành Kế hoạch số 53-KH/TCT ngày 21/12/2021 của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái về thực hiện Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022 - 2025”.

Vận dụng nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào giảng dạy Chương trình trung cấp lý luận chính trị trong thời gian vừa qua luôn được các giảng viên Khoa lý luận cơ sở tích cực, chủ động nghiên cứu vận dụng trong quá trình soạn giảng. Với khối kiến thức Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc khoa Lý luận cơ sở đảm nhận, các giảng viên đã vận dụng các văn kiện của Đảng các cấp trong từng môn học và đem lại hiệu quả tích cực trong việc góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nâng cao khả năng nhận thức về các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; qua đó, tạo sự tin tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tích cực thực hiện một cách sáng tạo trong điều kiện thực tiễn hiện nay.

Hội thảo đã tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản:

Thứ nhất, nghiên cứu, quán triệt, làm rõ những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới của văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Thứ hai, cần tập trung nghiên cứu, phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của các mục tiêu, quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX.

Thứ ba, xác định nội dung, hình thức, phương pháp đưa nội dung các văn kiện của Đảng vào khối kiến thức Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào từng môn học và từng bài giảng trong chương trình Trung cấp lý luận chính trị của Khoa Lý luận cơ sở đảm nhận.

Thứ tư, trên cơ sở quá trình vận dụng nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào giảng dạy Chương trình trung cấp lý luận chính trị, qua Hội thảo cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân,... từ đó, đưa ra đề xuất, kiến nghị để giải quyết vấn đề còn hạn chế.

Thứ năm, đ xuất phương hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc vận dụng nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào giảng dạy Chương trình trung cấp lý luận chính trị ở Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.

 

Hội thảo đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của các giảng viên Nhà trường với 11 tham luận với các nội dung như: Quan điểm triết học Mác - Lênin về con người và sự vận dụng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về phát huy nhân tố con người trong giai đoạn hiện nay; Quán triệt, vận dụng quan Điểm đại hội XIII vào giải quyết quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị trong giảng dạy triết học Mác - Lênin; Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về kinh tế tư nhân, vận dụng vào giảng dạy học phần Kinh tế chính trị chương trình Trung cấp lý luận chính trị; Vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong giảng dạy bộ môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh; Suy nghĩ về triết lý phát triển “Xanh - hài hòa - bản sắc - hạnh phúc” trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX; Vận dụng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy bài “Những phương hướng cơ bản xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” trong môn Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin;...

Qua Hội thảo cho thấy các bài viết đều có chiều sâu, là tư liệu tham khảo quan trọng cho đội ngũ giảng viên, học viên Nhà trường trong quá trình giảng dạy và học tập.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Tiến Hưng - Bí tư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: Việc vận dụng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn. Sau Hội thảo, cán bộ, giảng viên của Nhà trường nói chung và Khoa Lý luận cơ sở nói riêng sẽ tiếp tục nghiên cứu, vận dụng văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng và phát triển Khoa, Nhà trường vững mạnh. Góp phần tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào trong cuộc sống; tạo nên những thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới đất nước.

Tin, ảnh: Hoàng Lê