• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày xuất bản: 18/08/2022 5:33:00 CH
Lượt đọc: 10987

Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 18/7/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái; Kế hoạch số 142-KH/ĐUK ngày 28/7/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái  về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 17/8, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên, học viên Nhà trường.

Đồng chí Phạm Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường quán triệt Nghị quyết.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Hưng Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và đồng chí Lê Thị Huệ, Phó Bí thư Đảng ủy Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã trực tiếp quán triệt 4 nghị quyết:

(1) Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

(2) Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(3) Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

(4) Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Thông qua hội nghị nhằm giúp Cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên, học viên  nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh, vận dụng các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vào nghiên cứu và giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.