• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
Ngày xuất bản: 15/09/2020 12:20:00 CH
Lượt đọc: 529

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt”. Sinh hoạt chi bộ có chất lượng là môi trường thuận lợi để đảng viên học tập, rèn luyện, thử thách, phấn đấu và trưởng thành, đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ. Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, những năm qua, Đảng ủy Trường Chính trị luôn xác định muốn Đảng bộ mạnh trước hết các chi bộ phải mạnh. “Bí quyết” giúp các chi bộ mạnh được Đảng ủy Nhà trường chỉ đạo là chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường.

Những năm qua, với sự chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong sinh hoạt chi bộ, chế độ sinh hoạt được duy trì nền nếp và thực hiện đúng theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường mỗi tháng chi bộ khoa, phòng sinh hoạt vào thứ 5, tuần thứ hai hằng tháng. Mặt khác, các chi bộ trực thuộc đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ, Đảng ủy Nhà trường quy định ít nhất mỗi quý một lần, các chi bộ tự lựa chọn những chủ đề liên quan đến chuyên môn và các nội dung về công tác xây dựng Đảng để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, phân công cấp ủy viên định kỳ dự sinh hoạt với các chi bộ.

Ngoài ra, trong sinh hoạt chi bộ đã phát huy dân chủ, thảo luận rộng rãi trước khi quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đảng viên; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình có lý có tình, tạo không khí cởi mở để đảng viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng. Qua đó, chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ chuyển biến tích cực đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ và Đảng bộ; phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ xây dựng Nhà trường vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Trường Chính trị Yên Bái vẫn còn những hạn chế như: Công tác chuẩn bị nội dung, thực hiện quy trình sinh hoạt ở một số chi bộ chưa nghiêm túc; có chi bộ chưa đầu tư nội dung sinh hoạt chuyên đề hoặc tổ chức sinh hoạt chuyên đề mang tính hình thức; sinh hoạt định kỳ ở một số chi bộ chất lượng đôi lúc chưa cao, thời gian chưa thống nhất, nội dung có khi còn đơn điệu, thiếu tính hấp dẫn hoặc thiên về nhiệm vụ chuyên môn là chính. Đảng viên trong sinh hoạt chi bộ tham gia ý kiến ít sôi nổi, trong tự phê bình và phê bình chưa thực sự mạnh dạn, ngại tham gia góp ý kiến đối với lãnh đạo.

Nguyên nhân của những hạn chế, là do chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò sinh hoạt chi bộ; một số đảng viên chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, xem việc sinh hoạt Chi bộ là phải tham gia cho đúng quy định, chứ chưa coi đây là trách nhiệm của bản thân.

Do đó, để tiếp tục thực hiện và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Trường Chính trị trong thời gian tới góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của BCHTW khóa XII, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quán triệt và nghiêm túc thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hai là, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, vừa tạo tiền đề vừa là điều kiện quan trọng, phù hợp với quy luật nhận thức, vai trò của giáo dục và thực trạng nhận thức, năng lực của cấp ủy, đảng viên trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Yên Bái hiện nay.

Ba là, xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề cụ thể, chi tiết hằng năm. Ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ theo quy định, mỗi quý, ít nhất một lần, chi bộ cần tổ chức một buổi riêng để sinh hoạt chuyên đề và lựa chọn một số nội dung cần thiết xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo của chi bộ trong từng thời gian và phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng chi bộ làm chủ đề sinh hoạt chuyên đề; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng chi bộ.

Bốn là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên các cấp, trực tiếp là Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đối với tình hình sinh họat ở các chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ phụ thuộc trực tiếp vào thái độ, tác phong làm việc khoa học, dân chủ và phẩm chất, năng lực của tập thể cấp ủy và từng đảng viên. Song sự chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ của tổ chức Đảng cấp trên là một yếu tố tác động có tính quyết định đối với hoạt động của các chi bộ.

Năm là, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, Bí thư chi bộ đối với hoạt động của chi bộ và sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy, Bí thư chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi bộ phải có quá trình chuẩn bị, được đầu tư đúng mức, đó là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, trước hết là Bí thư chi bộ.

Sáu  là, thực hiện và phát huy dân chủ, thực hành tự phê bình và phê bình gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Bí thư chi bộ phải gương mẫu đi đầu trong tự phê bình; mạnh dạn, bản lĩnh, kiên quyết, trung thực, khách quan trong phê bình, không nể nang, né tránh với tấm lòng rộng mở, tâm trong sáng, động viên, giải thích thấu tình đạt lý để thuyết phục, xây dựng đồng chí, truyền cảm hứng về nhận thức và hành động cho đội ngũ đảng viên.

Có thể nói, sinh hoạt chi bộ là diễn đàn dân chủ phát huy tính sáng tạo của đảng viên để tìm giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thông qua sinh hoạt chi bộ, trình độ mọi mặt, năng lực công tác của từng đảng viên, cấp ủy, chi bộ được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ. Để sinh hoạt chi bộ được triển khai và thực hiện tốt hơn nữa ở Đảng bộ Trường Chính trị, trong thời gian tới việc thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp nêu trên là một tất yếu. Từ đó, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường ngày càng vững mạnh hơn./.

Ths. Phạm Thị Ngọc Ánh

Trường Chính trị tỉnh Yên Bái