• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo kết luận của Bộ chính trị.
Ngày xuất bản: 02/11/2021 9:24:00 SA
Lượt đọc: 1686

 

Việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung đã được Đảng ta đề cập qua nhiều kỳ Đại hội và được đặc biệt nhấn mạnh tại Đại hội XIII của Đảng. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu, một trong những giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cần có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Qua các kỳ đại hội, tinh thần dám nghĩ, dám làm của cán bộ luôn được Đảng ta coi trọng và thực tiễn cho thấy, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, những cán bộ dám nghĩ, dám làm, không quản ngại khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ chính là những thành tố đặc biệt quan trọng đóng góp vào thành công của cách mạng Việt Nam.

Trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 35 năm qua, đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Những thành quả to lớn của công cuộc đổi mới bắt nguồn từ chính tinh thần dám thay đổi, dám kiên quyết đấu tranh của những cán bộ vì lợi ích của Nhân dân, vì sự lớn mạnh của Đảng, dám chịu trách nhiệm về những quyết định của mình dù gặp phải không ít khó khăn, thử thách. Đó là những tấm gương mẫu mực về bản lĩnh, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung đã được Đảng ghi nhận như: đổi mới tư duy về kinh tế, khởi xướng công cuộc đổi mới đất nước của đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh; “xóa bỏ tem phiếu”, “những việc cần làm ngay” và “cơ chế thị trường” của đồng chí Nguyễn Văn Linh; xây dựng đường dây tải điện 500 kV của đồng chí Võ Văn Kiệt; thực hiện “khoán” và tổ chức thí điểm hình thức “khoán hộ” của đồng chí Kim Ngọc Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.. Nhìn lại bối cảnh lịch sử lúc đó mới thấy hết giá trị của quyết định đầy táo bạo, sáng tạo, thể hiện rõ bản lĩnh dám nghĩ, dám làm của những người cán bộ, Đảng viên.

Tuy nhiên, trong thực tế cũng còn không ít những cán bộ còn e dè, không quyết đoán, sợ trách nhiệm, sợ sai, không dám đột phá để giữ an toàn cho bản thân mình. Do đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 14-KL/TW về “chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung” yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số chủ trương sau:

Một là: Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và đồng thuận trong xã hội về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì Nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ.

Hai là: trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

Ba là: đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ phải báo cáo với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nơi công tác; được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thực hiện hoặc thực hiện thí điểm, bảo đảm không trái với Hiến pháp và Điều lệ Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ triển khai thực hiện.

Bốn là:  thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện thí điểm các đề xuất đổi mới, sáng tạo. Chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều chỉnh, có quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Phát hiện sớm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm.

Khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá công tâm để xem xét, xử lý phù hợp, nếu thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

Xử lý nghiêm việc lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng; ưu tiên bố trí, sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao.

Có thể nói, đây là chủ trương nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, đảng viên. Bởi cơ chế khuyến khích và bảo vệ khi được ban hành sẽ trở thành cơ sở quan trọng để thúc đẩy cán bộ dám hành động, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung, giúp cán bộ tự tin, vững tâm hơn để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, ngoài chủ trương, quy định của Đảng cần phải được thể chế bằng các quy định của pháp luật, tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh để khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới với mục tiêu tối thượng là phục vụ lợi ích của Nhân dân.

                                                            Nguyễn Thị Mai

                                                   Khoa Nhà nước và pháp luật