• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRONG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC LUẬN ĐIỂM SAI TRÁI, CHỐNG ĐỐI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, BẢO VỆ ĐẢNG, CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Ngày xuất bản: 16/09/2020 10:46:00 SA
Lượt đọc: 4556

Chiếm khoảng 35% dân số, thanh niên Việt Nam là một bộ phận đông đảo, sung sức, năng động, nắm bắt thông tin nhanh nhạy, có năng lực tiếp cận, sáng tạo với công nghệ mới và luôn nhạy cảm với các vấn đề chính trị - xã hội. Nhìn chung, đại đa số thanh niên có lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức chính trị tốt, đóng góp rất lớn cho xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một bộ phận thanh niên xa rời đạo đức, lý tưởng cách mạng, có lối sống thực dụng nên dễ bị tác động bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường... Cũng bởi đặc điểm là nhạy cảm, dễ tiếp cận cái mới, thích tự do, tự khẳng định mình, lại chưa có nhiều kinh nghiệm, nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội còn hạn chế nên thanh niên thường dễ bị lôi kéo, kích động. Vì vậy, các thế lực thù địch luôn coi thanh niên là đối tượng đặc biệt để thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”.

Với tư cách là "đội dự bị tin cậy", là "cánh tay đắc lực của Đảng", Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn xem việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch là nội dung cơ bảnlà nhiệm vụ hàng đầu; đồng thời là công việc tự giác, thường xuyên. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Thư gửi các bạn thanh niên” đã khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Hiện nay, thanh niên chứ không phải lực lượng xã hội nào khác là những người hăng hái nhất, dũng cảm nhất, kiên quyết nhất trong việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Để phát huy vai trò của mình trên mặt trận đấu tranh phản bác lại các luận điểm sai trái, chống đối của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, chế độ XHCN, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai, cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên theo giai đoạn và hằng năm như: Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên; các đề án, nghị quyết, kết luận về giáo dục lý tưởng cách mạng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022…

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chính trị mang tên “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”; “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”; các tọa đàm, hội thảo về cuộc đời, sự nghiệp, giá trị học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các cuộc thi tìm hiểu trên mạng internet… thu hút hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục; xác định nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp bộ đoàn cũng đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo, như: học tập trực tuyến; thi trắc nghiệm, thi tự luận trên internet; xây dựng phim ngắn, bản đồ tư duy tuyên truyền, phổ biến nghị quyết... Trong 5 năm gần đây, đã có trên 30 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên được quán triệt, học tập, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, của Đoàn được học tập về lý luận chính trị.

Thực hiện phương châm “chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá ta ở đâu” thanh niên xung kích “tấn công lại chúng ở đó”. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các trang mạng xã hội thanh niên sẽ là lực lượng xung kích đi đầu bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; bảo vệ danh dự, uy tín của lãnh tụ của Đảng, Nhà nước; tham gia hiệu quả vào các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Chính tinh thần đấu tranh kiên quyết, phương pháp và hình thức đấu tranh đa dạng, linh hoạt, sáng tạo của tuổi trẻ sẽ là vũ khí lợi hại, sắc bén đập tan âm mưu, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù. Những kết quả đã đạt được của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự là vũ khí sắc bén góp phần đẩy lùi, làm giảm bớt tác hại của các luận điệu, quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, phản động.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc đấu tranh phản bác lại các luận điểm xuyên tạc, chống đối của các thế lực thù địch vẫn còn tồn tại những hạn chế. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn chưa tác động sâu sắc đến đông đảo đoàn viên, thanh niên. Công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên chưa thường xuyên, liên tục. Công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng đoàn viên, thanh niên có lúc, có nơi chưa kịp thời. Một bộ phận thanh niên có biểu hiện mờ nhạt về lý tưởng, dễ dao động về lập trường chính trị, lệch lạc về giá trị đạo đức; sống ích kỷ, thiếu trách nhiệm... Những bất cập, hạn chế trên đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên; rộng hơn có thể ảnh hưởng đến công tác xây dựng Đảng, nhất là làm cho một bộ phận thanh niên không còn thiết tha đến với tổ chức đoàn, thậm chí đứng ngoài các phong trào của tuổi trẻ.

Trong thời gian tới, để khắc phục những hạn chế và phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, chống đối của các thế lực thù địch bảo vệ Đảng, chế độ XHCN theo tôi cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Đoàn Thanh niên.

Đây là nhân tố cơ bản bảo đảm thắng lợi hoạt động của Đoàn. Có như vậy, hoạt động của Đoàn mới đi đúng hướng và có tính mục đích. Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trực tiếp là chi ủy, chi bộ được biểu hiện trong kế hoạch của chi bộ, trong công tác lãnh đạo hằng năm, hằng quý và hằng tháng đều có nội dung về đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Chi bộ phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền thật cụ thể, tỉ mỉ và chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thứ hai là, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay vừa là yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài và là thước đo hiệu quả hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên. Cần thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước bằng những hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn; hoặc thông qua những việc làm, hành động thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, yêu yêu quê hương; tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh niên; bồi đắp và củng cố niềm tin của thanh niên đối với sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thứ ba là, là giải pháp về xây dựng các kênh thông tin.

Tận dụng ưu thế của các phương tiện truyền thông, tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp, các địa phương cần xây dựng được những kênh thông tin hợp lý, cập nhật, nắm rõ xu hướng giới trẻ để có thể tạo nên được chuỗi các thông tin trọng tâm, đặc sắc, thu hút được nhiều đối tượng quan tâm hơn. Có thể lồng ghép nội dung giáo dục trong chính các chủ đề đang nóng, các chủ đề mang tính hài hước để thu hút được nhiều hơn sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên.

Thứ là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục trong công tác giáo dục của Đoàn.

Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng của thanh niên như: “Thanh niên lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước”, “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”... xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, định hướng giá trị nhân cách, làm cho thanh niên hiểu và có khả năng tự đề kháng để tích cực đấu tranh với âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

Thứ năm là, thường xuyên tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền định kỳ gặp gỡ, trao đổi, đối thoại về những vấn đề thanh niên đang quan tâm, đang cần hỗ trợ, định hướng. Thông qua những diễn đàn như vậy sẽ truyền lửa nhiệt tình cách mạng và củng cố niềm tin cho thế hệ trẻ.

Trong thời gian tới, dự báo các thế lực thù địch sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chống phá ta một cách toàn diện trên trận địa chính trị, tư tưởng - văn hóa. Để đánh bại âm mưu và các hoạt động chống phá đó không còn cách nào khác, thanh niên phải luôn tỉnh táo, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng. Đó là cơ sở, nền tảng vững chắc nhất, tạo ra động lực để thanh niên vượt qua mọi khó khăn, thử thách; tích cực đấu tranh chống lại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

                                               Đồng Thị Thùy Trang

                                               Khoa Xây dựng Đảng