• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Đấu tranh chống lại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch
Ngày xuất bản: 20/04/2023 5:02:00 CH
Lượt đọc: 6590

 

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 1 năm 1994) của Đảng đã xác định âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là “4 nguy cơ trước mắt” của Đảng. Tới nay, cùng với các nguy cơ đã được Đảng chỉ ra, nguy cơ âm mưu “diễn biến hòa bình” vẫn đang tồn tại, thậm chí có phần gay gắt, phức tạp hơn. Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” luôn nhiệm vụ cấp bách, cần làm ngay và thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực tế thế giới và Việt Nam hiện nay cho thấy cuộc chiến chống “diễn biến hòa bình” chưa có biểu hiện dừng dù ở bất kỳ góc độ nào. Đây là cuộc chiến trong thời bình “không bom rơi, đạn nổ” nhưng vô cùng cam go, khốc liệt đối với nhiều quốc gia. Các thế lực thù địch đã và đang tìm mọi cách đẩy mạnh thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta với nhiều thủ đoạn ngầm, mềm, sâu, tinh vi, thâm độc và xảo quyệt. Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt và lâu dài của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu thành quả cách mạng, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân ta đang xây dựng, đưa Việt Nam phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa, có lợi cho chúng.

Ở Việt Nam, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” các thế lực thù địch đặc biệt coi trọng việc phá hoại lĩnh vực chính trị, tư tưởng, coi đó là mũi nhọn, là con đường ngắn nhất dẫn tới sự xói mòn về niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Cụ thể:

Trên lĩnh vực chính trị: “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị được các thế lực thù địch coi là trận tuyến hàng đầu trong chống phá ta. Chúng tập trung xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi mục tiêu, định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước ta, tiến tới thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, thực chất là gây dựng các thế lực chống đối chính trị ngay trong lòng Việt Nam. Đặc biệt trong thời gian qua, các thế lực phản động, thù địch tìm mọi cách thực hiện âm mưu này hòng “phá vỡ thế đồng nhất một khối của Đảng Cộng sản Việt Nam” và “làm cho phân tán chế độ cộng sản Việt Nam thành nhiều trào lưu đối kháng nhau” như tuyên bố đầy tham vọng và ảo tưởng của một số kẻ phản động là người Việt sống lưu vong.

Lợi dụng việc Đảng ta tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử hội đồng nhân dân khóa XV... các thế lực thù địch triệt để sử dụng các phương thức, thủ đoạn mới, nhất là truyền bá các quan điểm sai trái, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hòng xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Cùng với đó chúng còn xuyên tạc, bóp méo các sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng liên quan đến các vấn đề phân định biên giới, lãnh thổ, tranh chấp Biển Đông, ô nhiễm môi trường, hay những vấn đề liên quan đến công tác cứu trợ bão lụt, công tác phòng chống COVID-19 lợi dụng tung tin thất thiệt trên các trang mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận, tạo nên sự hiểu nhầm của người dân, sự hoài nghi vào cấp ủy, chính quyền các cấp.

Những biểu hiện trên đây tuy không hoàn toàn là những thủ đoạn mới trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhưng về cơ bản đó là những dấu hiệu đặc trưng, nổi bật nhất, thể hiện tính chất tinh vi, xảo quyệt và sự nguy hiểm, thâm độc của nó đã và đang không ngừng tăng lên. Hiện nay, các thế lực thù địch thường xuyên thay đổi các chiến lược. Vì vậy, chúng ta phải luôn tỉnh táo, nhận diện đúng, bình tĩnh xem xét, phân tích, để vạch trần bản chất và có biện pháp phòng, chống hiệu quả. Tuyệt đối không được mơ hồ, mất cảnh giác, dẫn tới bị động, lúng túng trong cuộc chiến “không khói súng” nhưng đầy cam go, quyết liệt này.

Trên lĩnh vực tư tưởng, các thế lực thù địch, phản động tập trung phản kích, phủ định nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động mũi nhọn, đột phá để thực hiện ý đồ chiến lược làm chuyển hóa từ bên trong và bên trên của Đảng và Nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Trong cuốn sách “1999 - chiến thắng không cần chiến tranh”, Ních-xơn đã xác định “Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất, toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng”[1]. Đánh phá vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nhằm phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng ta và của xã hội ta, tạo ra một “khoảng trống tư tưởng” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, từ đó tạo điều kiện thuận lợi du nhập hệ tư tưởng tư sản vào quần chúng, vào nội bộ ta.

Các thế lực thù địch, phản động tập trung mọi cố gắng để chứng minh sự “lỗi thời” của chủ nghĩa Mác - Lênin, phủ nhận bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng còn vu cáo Đảng ta đã “đem chủ nghĩa Mác - Lênin áp dụng máy móc, gượng ép vào Việt Nam”, đồng thời quảng cáo cho mô hình “xã hội dân chủ” và khả năng đi theo “con đường thứ ba” phi xã hội chủ nghĩa, “đi dưới hai làn đạn”. Chúng nuôi dưỡng, kích động các khuynh hướng cơ hội, hữu khuynh, dao động... trong cán bộ, đảng viên và quần chúng để nhằm tạo ra sự phân hóa, phân liệt, đối lập, xung đột trong đời sống tinh thần, tư tưởng, tình cảm, tâm lý của xã hội. Bên cạnh đó, chúng còn tuyên truyền xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Người, tách rời và đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, cố tình cho rằng “con đường Bác Hồ đã chọn là con đường dân tộc, không phải chủ nghĩa xã hội” và “không có ảnh hưởng của tư tưởng Mác - Lênin”.

Để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch tìm mọi cách du nhập lối sống, đạo đức, văn hóa tư sản vào nước ta, làm cho văn hóa của chúng ta đi chệch mục tiêu, lý tưởng yêu nước và chủ nghĩa xã hội, phá hoại, làm xói mòn nền tảng và các giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của dân tộc, làm tha hóa một bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm tạo ra một thế hệ mất gốc, thích ăn chơi, thực dụng, vụ lợi, vị kỷ, đua đòi, hưởng lạc, kích thích các tệ nạn xã hội phát triển... Hiện nay, các lực lượng phản động bên trong và bên ngoài phối hợp chặt chẽ với nhau để đưa một số lượng lớn tài liệu, sách báo, tờ rơi, băng hình, băng nhạc có nội dung phản động, đồi trụy vào nước ta. Đặc biệt, trên mạng internet, chúng đưa nhiều thông tin sai lệch, bịa đặt, độc hại để nhiều người có thể truy cập, qua đó tác động rất xấu đến nhận thức, tình cảm, văn hóa, lối sống của một bộ phận cư dân mạng.

Do đó, để giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, cần phải có nhiều biện pháp.

Trước hết, cần xác định và nhận thức rõ công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, phải được triển khai tích cực, thường xuyên và lâu dài. Trong đấu tranh phải kiên quyết, linh hoạt, chủ động, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính.

Thứ hai, tăng cường công tác tư tưởng lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng; bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng và chế độ ta. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả khuynh hướng tư tưởng tư sản, các luận điệu tuyên truyền vu cáo chủ nghĩa xã hội, bôi nhọ, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng, phủ nhận lịch sử và các quan điểm đòi “đa nguyên”, “đa đảng” các luận điệu chống phá cách mạng nước ta dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu và nắm vững những nội dung  của Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thứ ba, cấp uỷ, chính quyền các cấp nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố và giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Thứ tư, thường xuyên làm tốt công tác quản lý con người, quản lý tư tưởng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng mới nảy sinh và những mâu thuẫn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xử lý kịp thời các nguồn thông tin, định hướng nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động, không để những thông tin xấu, những tin đồn nhảm lan truyền; quản lý không để văn hoá phẩm có nội dung xấu, độc xâm nhập vào cơ quan, đơn vị...

Thứ năm, chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là yếu tố quyết định chất lượng xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động và nhân dân ở đơn vị cơ sở.

Phòng chống “diễn biến  hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với vận mệnh dân tộc, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên và cấp bách của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Vì vậy, cần tăng cường hiệu lực công tác Đảng, công tác chính trị nhằm xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động vững mạnh về chính trị, tư tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, kịp thời đối phó với các tình huống có thể xảy ra, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ths.Tạ Thị Hảo - Khoa Xây dựng Đảng