• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Chi bộ phòng Hành chính - Tổ chức tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản: 06/10/2017 4:10:00 CH
Lượt đọc: 2168

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đã tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu sâu Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đây là một nội dung rất quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng quan liêu. Đồng thời, đây cũng là vấn đề vừa mang tính thời sự, cấp thiết, vừa có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, trong đó có chi bộ phòng Hành chính - Tổ chức.

Chi bộ phòng Hành chính - Tổ chức (HC-TC) của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái có 11 đảng viên; 01 đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách phòng HC-TC trực tiếp sinh hoạt tại chi bộ; với tổng số 17 cán bộ, viên chức, người lao động trong đó có 05 cán bộ hợp đồng lao động.

Phòng HC – TC có chức năng, nhiệm vụ tham mưu và giúp việc cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu hiệu nhà trường trên các mặt, cụ thể: công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua - khen thưởng, công tác kế toán - tài vụ, công tác hành chính, phục vụ; xây dựng và ban hành các văn bản quản lý hành chính; văn thư- lưu trữ; phục vụ các hội nghị, khai giảng, bế giảng, các buổi làm việc của lãnh đạo nhà trường; quản lý, sử dụng cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ công tác dạy và học; bảo vệ và giữ gìn an ninh trật tự an toàn trong cơ quan; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.... nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo một cách trực tiếp, sâu sát và kịp thời của Đảng uỷ, sự điều hành, quản lý một cách năng động, sáng tạo của Ban Giám hiệu, sự đoàn kết thống nhất, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, của các đảng viên trong Chi bộ, của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm, chi bộ phòng HC-TC luôn đạt trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy nhà trường thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trường Chính trị tỉnh Yên Bái theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ phòng HC-TC đã bám sát nội dung, từng cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động  xây dựng kế hoạch cá nhân và ký cam kết thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Việc học tập, quán triệt và nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi bộ phòng HC-TC thực hiện thường xuyên, liên tục và có sự thống nhất cao đưa vào nội dung sinh hoạt hàng tháng. Đặc biệt, Chi bộ phòng HC-TC quan tâm đến tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động thấy rõ những nội dung cơ bản và ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; trong đó nhấn mạnh những nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam được thể hiện 9 vấn đề lớn, đó là về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về xây dựng, phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng; về chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng.…;

Thứ hai, đó là các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội,... Đó là phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày…

Thứ ba, đó là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương...

Sau hơn một năm học tập, nghiên cứu và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phòng HC-TC  luôn thể hiện lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, xác định rõ ý thức trách nhiệm gắn với nhiệm vụ được phân công, bước đầu thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, công chức, viên chức Trường Chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như đã ký cam kết. Các cán bộ, đảng viên là giảng viên kiêm nhiệm đã nghiên cứu sâu, vận dụng linh hoạt sáng tạo các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW vào giảng dạy phù hợp từng nội dung bài giảng, từng phần học đảm bảo có chất lượng và đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt Chi bộ còn bó hẹp trong đội ngũ đảng viên, chưa thật sự lan tỏa sâu rộng đến nhân viên và cán bộ hợp đồng lao động; sự năng động, sáng tạo, cụ thể hóa tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác phục vụ của cán bộ, viên chức, người lao động phòng HC-TC có lúc, có nơi còn có hạn chế nhất định; vai trò gương mẫu, ý thức chấp hành tổ chức, kỷ luật của một số cán bộ, viên chức chưa thật sự nghiêm túc; vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao của một số cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động đạt hiệu quả chưa cao. Do trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động không đồng đều; năng lực thực thi nhiệm vụ của một số cán bộ, đảng viên, viên chức còn hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Trong thời gian tới, để phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục những hạn chế nêu trên, Chi bộ phòng HC-TC cần phải tập trung ở một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức hơn nữa của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi người nêu cao tính tự giác, tự ý thức được vị trí và trách nhiệm của mình, trách nhiệm trong lời nói, trong việc làm và trong quá trình thực hiện công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thứ hai, đối với cấp ủy chi bộ, cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng phải nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, có kỹ năng phối hợp trong thực thi nhiệm vụ, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vướng mắc, khó khăn để giải quyết trên cơ sở khách quan, công tâm, đúng luật, đảm bảo dân chủ, công bằng; nêu cao tinh thần trách nhiệm nhất là vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý "Nói đi đôi với làm";

Thứ ba, tiếp tục xây dựng nghị quyết chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng đảng viên đưa vào nội dung sinh hoạt Chi bộ hàng tháng.

Thứ tư, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các đảng viên trong Chi bộ thực hiện kế hoạch cá nhân và kết quả cam kết thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Trường Chính trị tỉnh Yên Bái theo Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đã đề ra theo từng tháng, từng quý.

Có thể khẳng định, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị là vấn đề thời sự cấp thiết hiện nay. Chi bộ phòng HC-TC nghiêm túc học tập, quán triệt, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ, việc làm cụ thể, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, lâu dài, không giới hạn về thời gian thực hiện, góp phần xây dựng chi bộ phòng HC-TC luôn trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay.

Th.s Lê Thị Huệ

Trưởng phòng HC-TC