• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ SỰ VẬN DỤNG TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI HIỆN NAY
Ngày xuất bản: 15/06/2020 9:18:00 SA
Lượt đọc: 1402

           Là nhà lý luận vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng vai trò của lý luận và giáo dục lý luận đối với sự nghiệp cách mạng. Người đã có những quan điểm mang tính chỉ dẫn cho công tác giáo dục lý luận của Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, góp phần quan trọng đưa đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Người viết: “lý luận như cái kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi1. Theo Người: giáo dục lý luận chính trị là quá trình tác động vào đối tượng bằng cách trình bày, giải thích một cách khoa học những khái niệm, những quy luật, những quan điểm... nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm được những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, về đường lối, chính sách của Đảng, nâng cao phẩm chất cách mạng và năng lực hoạt động thực tiễn của họ, hướng dẫn họ vận dụng những hiểu biết ấy vào cuộc sống.

            1. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị

Sớm nhìn thấy vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị, Người chỉ rõ: tất cả các đảng viên phải cố gắng học tập, coi việc học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng của mình. Với Hồ Chí Minh, đối tượng học tập lý luận chính trị trước hết là cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể, cán bộ các ngành chuyên môn của chính quyền. Theo Người, cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành, đồng thời cũng đem tình hình của quần chúng báo cáo cho Đảng để đề ra chính sách cho đúng. Cán bộ là gốc của mọi công việc và huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Do đó, giáo dục lý luận chính trị cần phải định hướng cho nhận thức tư tưởng, mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc.

* Từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mục đích của giáo dục lý luận chính trị:

Một là, để trang bị lập trường giai cấp vô sản.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: muốn thắng được thực dân, đế quốc phải có ý thức giai cấp, đồng thời phải có lý luận cách mạng, phải chịu khó học tập lý luận Mác - Lênin, học tập đường lối, chính sách của Đảng. Bởi: “có học tập lý luận Mác - Lênin mới củng cố được đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao sự hiểu biết và trình độ chính trị, mới làm tốt được công tác Đảng giao phó cho mình2. Như vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục lý luận là nhằm trang bị và củng cố lập trường giai cấp vô sản, giai cấp tiên tiến nhất, cách mạng nhất trong xã hội, góp phần “rửa sạch ảnh hưởng tư tưởng của giai cấp bóc lột, rửa sạch chủ nghĩa cá nhân, rèn luyện chủ nghĩa tập thể”; cung cấp các cơ sở khoa học, các phương pháp nhận thức khoa học giúp con người nâng cao giác ngộ lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin vào sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Người khẳng định: “không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là mù chính trị, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng3.

Hai là, để tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

Xuất phát từ quan điểm: “học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và Nhân dân, Tổ quốc và nhân loại4. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hy sinh, tận tụy với cách mạng, mới lãnh đạo được quần chúng đưa cách mạng tới thắng lợi. Để có đạo đức cách mạng và giữ vững đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên phải học lý luận và nắm vững lý luận, từ đó, nhận thức rõ đúng, sai, đấu tranh bảo vệ cái đúng, chống lại cái sai, không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Ba là, để tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đây là mục tiêu quan trọng của giáo dục lý luận. Thực tiễn cho thấy, niềm tin là một yếu tố tinh thần rất cơ bản, tạo nên động lực phấn đấu trong suốt cuộc đời của mỗi con người. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “có tin tưởng thì lúc ra thực hành mới vững chắc, hăng hái, lúc gặp khó khăn mới kiên quyết hy sinh5. Cuộc đấu tranh với chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc, thói quen và truyền thống lạc hậu và chủ nghĩa cá nhân là cuộc đấu tranh khó khăn, lâu dài, đòi hỏi mỗi cá nhân cũng như cả dân tộc phải kiên quyết, không chịu khuất phục. Để làm được điều đó phải có niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và tương lai của dân tộc. Muốn vậy, phải học lý luận để nắm vững nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bốn là, để thực hành trong thực tế.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, học lý luận không nhằm mục đích lý luận đơn thuần mà nhằm đem vào thực hành trong thực tế. Học lý luận là để vận dụng, chứ không phải học lý luận để tạo cho mình một cái “vốn” để sau này đưa ra mặc cả với Đảng. Học lý luận là để giải quyết những vấn đề thực tế đặt ra. Người chỉ rõ: lý luận cốt để áp dụng vào thực tế. Học lý luận Mác - Lênin là để phân tích, giải quyết những vấn đề cụ thể của cách mạng cho hợp với điều kiện, đặc điểm Việt Nam. Khi vận dụng thì bổ sung làm phong phú thêm lý luận bằng những kết luận mới rút ra từ thực tiễn của Việt Nam.

            * Những nội dung chủ yếu trong công tác giáo dục lý luận chính trị theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

            Một là, giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin.

Có thể nói, tư tưởng giáo dục lý luận chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kế thừa, tiếp thu có chọn lọc, sáng tạo từ các tiền đề: chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hóa, giáo dục và tinh thần nhân ái Việt Nam; triết lý giáo dục phương Đông, đặc biệt là triết lý nhân sinh của Nho giáo, Phật giáo; những tư tưởng tiến bộ thời kỳ cận đại. Nhưng tiền đề quan trọng nhất, cái tạo nên sự phát triển về chất trong tư tưởng giáo dục lý luận chính trị Hồ Chí Minh là Chủ nghĩa Mác - Lênin. Người khẳng định: “học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình; là học những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta6. Người căn dặn: không nên đào tạo ra những con người thuộc sách làu làu, cụ Mác nói thế này, cụ Lênin nói thế kia, nhưng nhiệm vụ của mình được giao thì lại không hoàn thành.

Hai là, giáo dục các chuẩn mực đạo đức cách mạng và các nguyên tắc rèn luyện các chuẩn mực đó.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, với người cách mạng trước hết phải giác ngộ đạo đức cách mạng. Phải có cái đức để đi đến cái trí; khi đã có cái trí, thì cái đức chính là cái để người cách mạng giữ vững được chủ nghĩa mình theo, lý tưởng mình chọn, con đường mình đi. Chủ tịch Hồ Chí Minh ví đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, ngọn nguồn của sông, suối. Đạo đức giúp cho con người vững vàng trước mọi thử thách. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại không rụt rè, lùi bước; lúc gặp thuận lợi, thành công vẫn giữ vững tinh thần, khiêm tốn.

Ba là, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “có nắm vững đường lối cách mạng mới thấy rõ phương hướng tiến lên của cách mạng, mới hiểu rõ mình phải làm gì và đi theo phương hướng nào để thực hiện mục đích của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay7. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật và hình thành ý thức, thái độ chấp hành pháp luật.  Đây là những nội dung không chỉ mang tính chất định tính trong nhận thức lý luận cho cán bộ, đảng viên mà còn định hướng, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên hành động; cũng chính là một biểu hiện của nội dung gắn liền lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành. Bởi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước là sự quán triệt, vận dụng của chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Bốn là, giáo dục những bài học kinh nghiệm của các Đảng Cộng sản trên thế giới.

Từ quan điểm: lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin là sự tổng kết kinh nghiệm của phong trào công nhân từ trước đến nay của tất cả các nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi đến nhấn mạnh phải học tập kinh nghiệm của các đảng anh em, của quá trình vận động cách mạng thế giới, bởi đó cũng có nghĩa là học tập những vấn đề mới của chủ nghĩa Mác - Lênin. Mục đích là để: “học những kinh nghiệm hay, tránh những kinh nghiệm dở, áp dụng những kinh nghiệm cũ vào những công việc mới8. Song, Người cũng lưu ý trong khi học tập kinh nghiệm của các Đảng Cộng sản, phải chú ý đến đặc điểm của dân tộc mình để vận dụng cho phù hợp, không máy móc dập khuôn, giáo điều, phải sáng tạo, có tinh thần độc lập tự chủ.

* Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ ra hai nguyên tắc cơ bản trong giáo dục lý luận chính trị:

Thứ nhất, gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành.

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm: thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng. Lý luận mà không có liên hệ với thực tiễn là lý luận suông. Tách rời lý luận và thực tiễn, tức là phá vỡ quy luật lôgíc và chắc chắn sẽ dẫn đến sai lầm.

Mối quan hệ qua lại giữa lý luận và thực tiễn là phản ánh mối quan hệ quá trình nhận thức biện chứng thực tế khách quan, từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. Thực tiễn là nguồn gốc, là cơ sở, là động lực của lý luận. Bên cạnh đó, thực hiện phương châm học đi đôi với hành đòi hỏi phải thống nhất nhận thức: việc giáo dục lý luận phải nhằm đạt được mục đích. Bởi vậy, với mỗi khóa học, lớp học, cơ sở đào tạo phải có kế hoạch gắn nội dung học tập với tham quan thực tế, phải khai thác kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị đến tham quan, nghiên cứu thông qua người học. Phải kiên quyết chống bệnh hình thức, đi thực tế theo lối “cưỡi ngựa xem hoa” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra. Trong kế hoạch nghiên cứu thực tiễn cần mạnh dạn tới những nơi được coi là có nhiều vấn đề đòi hỏi lý luận lý giải.

Thứ hai, bảo đảm thống nhất giữa tính Đảng và tính khoa học

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, trong giáo dục lý luận chính trị đòi hỏi phải tuyệt đối phải trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin. Xa rời nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin sẽ rơi vào chủ nghĩa giáo điều và xét lại. Thực hiện phương châm này, đòi hỏi những người làm công tác giáo dục lý luận chính trị chẳng những phải vững vàng, sâu sắc về lý luận mà còn phải có quá trình hoạt động thực tiễn phong phú và thường xuyên cập nhật  kiến thức mới, có ý thức khắc phục và khắc phục bằng được lối dạy chay, thoát ly thực tế.

Tính khoa học phải được thể hiện ở sự mô tả hiện thực một cách khách quan cùng với những nguyên nhân của nó, tránh “tô hồng” hoặc “bôi đen” hiện thực. Bảo đảm tính Đảng, tính khoa học mới có thể thực hiện được mục tiêu giáo dục lý luận chính trị của Đảng. Lý luận Mác - Lênin là học thuyết khoa học, nó ra đời trên cơ sở những thành tựu khoa học của nhân loại và được xây dựng thành hệ thống lý luận. Do đó, giáo dục lý luận phải trên cơ sở khách quan, khoa học, tránh việc áp đặt, cường điệu hóa lý luận. Tính Đảng và tính khoa học trong giáo dục lý luận là thống nhất và có mối quan hệ mật thiết với nhau.

* Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên một số phương pháp cơ bản về giáo dục lý luận chính trị:

Thứ nhất, phải thiết thực, cụ thể. Nội dung, phương pháp giáo dục lý luận phải xuất phát từ tình hình cụ thể của đất nước, của địa phương, của từng ngành, từng lĩnh vực, phù hợp với từng đối tượng, có như vậy mới đạt hiệu quả thiết thực. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra những khuyết điểm trong mở lớp huấn luyện là “tham làm nhiều mà không chu đáo, “mở lớp lung tung”, “lớp quá đông” dẫn đến “dạy và học ít kết quả”.

Thứ hai, gắn giáo dục với tự giáo dục. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ trong giáo dục lý luận “huấn” và “luyện” phải đi liền với nhau. Người giải thích “huấn là dạy dỗ, luyện là rèn giũa”, nghĩa là việc dạy dỗ phải đi liền với việc rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu. Hay nói cách khác, giáo dục và tự giáo dục phải kết hợp chặt chẽ với nhau thì việc giáo dục mới có hiệu quả.

Thứ ba, có trọng tâm, trọng điểm. Phương pháp này đặt ra yêu cầu phải nắm được nội dung cốt lõi trong toàn bộ chương trình. Chỉ có trên cơ sở bao quát toàn bộ chương trình mới xác định được đâu là cái cốt lõi, trọng tâm cần nắm vững và vận dụng. Có như vậy mới khắc phục được tình trạng phiến diện, nhìn cây mà không thấy rừng, chung chung, đại khái.

2. Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị trong công tác giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái hiện nay

Trong giai đoạn hiện nay, trước sự suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên (coi thường lý luận, ngại học lý luận, chạy theo bằng cấp, học chiếu lệ, học chắp vá,...) và yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải tăng cường công tác giáo dục lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước mắt là đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trong hệ thống các Trường Chính trị, các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, coi đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách của công tác xây dựng Đảng. Hơn lúc nào hết, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận cần phải được quán triệt một cách thấu đáo và vận dụng một cách sáng tạo.

Với truyền thống 64 năm xây dựng và phát triển, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái là cơ sở tin cậy trong việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị của tỉnh. Thời gian qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo sâu sát của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái luôn chú trọng công tác dục lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Nhờ vậy, công tác giảng dạy lý luận chính trị của Nhà trường đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, góp phần củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường không ngừng được nâng cao cả về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Từng bước đáp ứng yêu cầu trong công tác giảng dạy lý luận chính trị hiện nay. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và học tập lý luận chính trị ở Nhà trường từng bước được quan tâm đầu tư, nâng cấp.

Trong thời gian qua, Nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Vận dụng một cách linh hoạt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chi Minh về giáo dục lý luận chính trị trong quá trình giảng dạy như: chỉ đạo đổi mới đồng bộ, toàn diện đi vào chiều sâu về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, công tác phí. Tập trung chuyển tải, làm rõ nội dung cơ bản, trọng tâm của từng phần, từng bài và cả chương trình đào tạo. Định hướng, hướng dẫn học viên liên hệ, vận dụng kiến thức lý luận cơ bản, trọng tâm đưa vào hoạt động thực tiễn. Nhưng đổi mới đó bước đầu đã tác động tích cực đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Học viên tự giác hơn, tích cực hơn, chủ động hơn trong quá trình học tập và rèn luyện. Chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường theo đó cũng từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục lý luận chính trị tại Nhà trường vẫn còn một số hạn chế nhất định: nội dung, chương trình vẫn còn nặng tính lý luận, tính thực tiễn còn hạn chế; cán bộ, đảng viên vẫn còn biểu hiện xem nhẹ việc học tập lý luận chính trị,... Ngoài ra, do tác động của mặt trái kinh tế thị trường, sự bùng nổ thông tin, mạng xã hội... đã và đang tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm và lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công tác giáo dục lý luận chính trị hiện nay của Nhà trường.

Đứng trước yêu cầu đổi mới của công tác đào tạo, bồi dưỡng hiện nay thì việc nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị của Nhà trường càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Để vận dụng tốt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị vào trong quá trình giảng dạy, tôi đề nghị trong thời gian tới Nhà trường cần tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp cơ bản sau đây:

Thứ nhất, tăng cường nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị, tiếp tục giáo dục, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Theo đó, quy định việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ và phải được cụ thể hóa băng những quy định cụ thể để cán bộ, đảng viên tự giác thực hiện nghiêm túc; bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với chức danh, với nghề nghiệp, với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, yêu cầu của địa phương.

Thứ hai, chương trình giảng dạy lý luận chính trị của Nhà trường cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kịp thời cập nhật những thông tin mới, những kiến thức mới nhất là những thành tựu lý luận và thực tiễn sau 34 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; nghiên cứu làm sáng tỏ những thành tựu mới trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, những vấn đề mới nảy sinh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân,... Thông qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nguy cơ “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Thứ ba, mỗi cán bộ, đảng viên của Nhà trường nói chung, đội ngũ giảng viên nói riêng thấm nhuần sâu sắc lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và Nhân dân, Tổ quốc và nhân loại9. Qua đó không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; gắn việc học tập, giảng dạy lý luận chính trị với thực tiễn công tác hằng ngày. Trong mọi mặt công tác, gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII với việc tự học, tự nghiên cứu; tích cực, chủ động đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị.

Người cán bộ giảng dạy lý luận chính trị đòi hỏi phải có một nền tảng tri thức lý luận và vốn thực tiễn phong phú, để kiểm nghiệm lý luận và nâng nhận thức lý luận lên tầm cao mới. Có như thế người giảng viên mới có thể thực hiện mục tiêu giáo dục lý luận như Chủ tịch Hồ Chi Minh đã căn dặn: mục đích học để vận dụng chứ không phải học vì lý luận. Người yêu cầu tất cả các đảng viên phải cố gắng học tập, coi việc học tập lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng của mình. Bởi theo Người lý luận là trí khôn của Đảng: Đảng không có lý luận thì khác nào người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam.

Thứ tư, cùng với việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng, có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp, tâm huyết với nghề, cần quan tâm tham mưu cho Tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút đội ngũ giảng viên kiêm chức tham gia giảng dạy và truyền đạt tại các cơ sở bồi dưỡng lý luận chính trị; quan tâm tạo điều kiện cử giảng viên đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, trang bị kiến thức chuyên sâu về kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa giảng viên đi nghiên cứu ở cơ sở, thông qua đó giúp giảng viên nắm bắt thực tiễn công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở; tổng kết phong trào, mô hình, điển hình tiên tiến trong các hoạt động của địa phương phục vụ cho công tác giảng dạy lý luận chính trị, đáp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong tình hình mới.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới hơn nữa phương thức tổ chức và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị, thực hiện quá trình tương tác giữa người dạy và người học giúp học viên tích cực tham gia vào quá trình tiếp thu kiến thức như: tham gia thảo luận, tranh luận, vận dụng lý luận giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra,... để mỗi giờ học lý luận chính trị đều trở nên sinh động, hấp dẫn lôi cuốn học viên... Kiên quyết khắc phục lối dạy “độc thoại”, thông báo thông tin một chiều, nặng về lý thuyết, áp đặt thụ động, máy móc lý luận xa rời thực tiễn, không phát huy được tính tích cực sáng tạo của người học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng hiện nay.

Thứ sáu, tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục lý luận chính trị, lấy kết quả học tập lý luận chính trị làm thước đo phẩm chất, năng lực, phân loại của cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ giảng viên nói riêng. Cần tăng cường kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng dạy và học lý luận chính trị bảo đảm thực chất, khách quan, hiệu quả thiết thực trong học tập lý luận chính trị.

Trên cơ sở khắc phục những hạn chế, phát huy những kết quả đạt được, kết hợp với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trên và sự vận dụng một cách linh hoạt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị trong công tác giảng dạy lý luận chính trị của Nhà tường, cùng với sự nỗ lực không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên của Nhà trường, tin rằng chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận của Nhà trường tiếp tục sẽ được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tại địa phương.

Ths. Hoàng Thị Lê

Khoa lý luận cơ sở