• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Hoạt động của câu lạc bộ giảng viên trẻ trong việc thực hiện triển khai kết luận hội thảo “đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy” ở trường Chính trị tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 10/04/2018 4:02:00 CH
Lượt đọc: 4938

Căn cứ Quyết định 184 - QĐ/TW ngày 03/09/2008 của Ban Bí Thư về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị các Tỉnh, thành phố. Trường Chính trị tỉnh Yên Bái - đơn vị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

Xuất phát từ điều kiện thực tiễn, nắm bắt xu thế phát triển của nền kinh tế tri thức và trình độ ngày càng cao của đối tượng học viên các lớp trung cấp lý luận của Nhà trường, mục tiêu trước mắt và lâu dài đặt ra nhiệm vụ cấp bách hàng đầu đó là từng bước nâng cao chất lượng bài giảng của giảng viên; Ban Giám hiệu Nhà trường đã xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu và thực hiện có hiệu quả nhóm giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng học viên của Nhà trường, trong đó chủ yếu là cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp; cán bộ công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác. Qua hai năm thực hiện thông báo kết luận Hội thảo cấp Trường về“Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng bài giảng, gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với đối tượng giảng dạy, các bộ môn và nội dung chương trình” và mục tiêu năm 2018 là“Tiếp tục Đổi mới nội dung,phương pháp giảng dạy theo chiều sâu” ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, song song với thực hiện sâu rộng phong trào Thi đua của các Trường Chính trị, Trường bộ, ngành năm học 2017 – 2018 của Học Viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh với chủ đề “Đột phá – Sáng tạo – Chất lượng – Hiệu quả”.

Qua quá trình nghiên cứu, tư duy nghiêm túc, khoa học; Đảng bộ, Ban Giám hiệu Nhà trường đưa ra một số giải pháp cấp bách, một trong số nội dung được đặc biệt quan tâm, cũng chính là nhiệm vụ cần thực hiện ngay đó là nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy của đội ngũ giảng viên trẻ. Bởi đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái có đến 1/2 số giảng viên là giảng viên trẻ, kinh nghiệm giảng dạy còn chưa nhiều; phương pháp, kỹ năng sư phạm còn hạn chế. Thực hiện Quyết định 18 - QĐ/TCT ngày 12/04/2016 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái, CLB Giảng viên trẻ Trường Chính trị tỉnh Yên Bái chính thức được thành lập và bắt đầu hoạt động từ tháng 04/2016; với tổng số 24 hội viên. Sau gần 2 năm phát triển và trưởng thành, hiện nay đã có 28 hội viên tham gia Câu lạc bộ; mặc dù còn gặp một số khó khăn trong hoạt động song bước đầu Câu lạc bộ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Triển khai kết luận Hội thảo “Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy”(2016) Câu lạc bộ Giảng viên trẻ đã từng bước kiện toàn về mặt tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động và bước đầu có những hoạt động sinh hoạt nội dung chuyên môn, chuyên ngành, liên ngành. Chỉ sau một tháng sau khi thành lập, lần đầu tiên Câu lạc bộ Giảng viên trẻ Trường Chính trị đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học vào các bộ môn giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái” diễn ra vào tháng 5/2016. Buổi tọa đàm đã tạo sự chuyển biến nhất định đối với tư duy, nhận thức của mỗi giảng viên nói riêng về vị trí, tầm quan trọng của đều cần phải trang bị cho mình một thế giới quan, phương pháp luận triết học khoa học, đây chính là “công cụ” để bản thân người giảng viên lý luận chính trị có được nhận thức đúng, hành động đúng và quan trọng hơn  là góp phần tuyên truyền làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh phổ biến sâu rộng, đóng vai trò chủ đạo trong nhận thức và hoạt động thực tiễn, thâm nhập thực tiễn và chỉ đạo thực tiễn có hiệu quả.

Trong năm 2017, được sự định hướng của Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường - đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng, chủ nhiệm Câu lạc bộ đã điều hành tổ chức 3 buổi sinh hoạt chuyên môn với các chủ đề:

Tháng 05/2017: Mối quan hệ giữa nội dung và phương pháp giảng dạy – Vận dụng vào giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

Tháng 08/2017: Một số vấn đề lý luận về Tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng vào giảng dạy các môn lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.

Tháng 09/2017: Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong chủ nghĩa tư bản hiện đại.

Ngoài ra, Câu lạc bộ đã có những buổi sinh hoạt khoa học với các lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành Chính tại Trường.

Tháng 10/2017 (Sinh hoạt với lớp B99, B100) chủ đề Phân tích làm rõ những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay, vận dụng những giá trị đó trong lĩnh vực công tác của bản thân” và “Phân tích hiện tượng “tự biễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng dưới góc độ triết học trong cán bộ đảng viên hiện nay, liên hệ với thực hiện NQTW 4 khóa XII với từng đồng chí học viên.

Tháng 11/2017 (Sinh hoạt với lớp B100) chủ đề: Từ quy luật về “Sự phù hợp của Quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất”, đồng chí hãy phân tích liên hệ với việc thực hiện 3 nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trương ương khóa XII sẽ đem lại kết quả như thế nào trong vận dụng quy luật trên của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay.

Các chủ đề của Câu lạc bộ lựa chọn sát thực tế, gắn với nhiệm vụ giảng dạy trong Trường, giúp các giảng viên: Nâng cao trình độ chuyên môn; nâng cao năng lực thuyết trình, hoàn thiện kỹ năng giảng dạy; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học; nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kết nối các mối quan hệ giữa các giảng viên, phát huy dân chủ tại cơ quan. Bên cạnh đó, các buổi sinh hoạt câu lạc bộ cùng các lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính cũng đem lại những kết quả rõ nét trong việc giúp học viên nâng cao nhận thức về môn học và giúp Nhà trường nắm được những thông tin phản hồi về việc nhận thức môn học của học viên.

Song song với những hoạt động nâng cao chuyên môn, chất lượng giảng dạy, câu lạc bộ còn quan tâm đến việc bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng trong soạn giảng Powerpoint, nâng cao trình độ Anh văn của từng giảng viên. Năm 2017 là năm đánh dấu sự thành công của Câu lạc bộ Giảng viên trẻ trong việc triển khai các buổi hoạt động sinh hoạt chuyên môn góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng công tác đào tạo của Nhà trường.

Câu lạc bộ Giảng viên trẻ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cùng với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường, các hội viên trong Câu lạc bộ được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là học tập Nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị 05 – CT/TW (15/5/2016) của Bộ Chính trị ... Các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật, nghiên cứu, học tập các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được lồng ghép trong nội dung của các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ. Đây cũng chính là nội dung mà mỗi giảng viên phải cập nhật để bổ sung vào nội dung liên hệ, vận dụng vào thực tiễn ở từng bài giảng, nhằm vừa đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, tính thực tiễn.

Tuy mới thành lập, nhưng câu lạc bộ luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường; cùng sự quan tâm giúp đỡ của các giảng viên lâu năm trong Trường đã luôn tạo điều kiện về cả chuyên môn lẫn tinh thần đến mọi thành viên cũng như mọi hoạt động của Câu lạc bộ. Trong Báo cáo tổng kết hoạt động của Câu lạc bộ Giảng viên trẻ Trường Chính trị năm 2017, chủ nhiệm câu lạc bộ đã khách quan đánh giá tổng quát những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm & hướng khắc phục những hạn chế; đồng thời vạch rõ mục tiêu, nhiệm vụ mà Câu lạc bộ phải thực hiện để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2018.

Năm 2018 Ban Giám hiệu Nhà trường định hướng và vạch ra mục tiêu là “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy theo chiều sâu”. Đồng thời, dựa trên mục tiêu, nhiệm vụ mà Báo cáo tổng kết công tác Câu lạc bộ Giảng viên trẻ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 đặt ra, Ban Giám hiệu và Chủ nhiệm câu lạc bộ đã vạch ra phương hướng, kế hoạch thực hiện đồng bộ nhóm giải pháp nhằm đổi mới toàn diện, hiệu quả các nhóm giải pháp, trong đó trước hết là sự đồng lòng, thống nhất trong tập thể đội ngũ giảng viên trẻ; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức, nhận thức, tư duy và hành động đối với từng cá nhân giảng viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng sinh hoạt Câu lạc bộ cho hội viên; vận động và tổ chức hội viên tích cực tham gia đóng góp cho câu lạc bộ, đổi mới chủ đề, đổi mới phương thức sinh hoạt Câu lạc bộ góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường./.

Nguyễn Thu Hiền

Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh