• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TÁC PHẨM: “KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG VÀO TRONG GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Ngày xuất bản: 28/03/2023 12:49:00 CH
Lượt đọc: 8627

            Sáng ngày 23/03/2023, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: Nghiên cứu, vận dụng tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào trong giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay.

            Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng và giảng viên Nhà Trường.

Đồng chí Phạm Tiến Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Phạm Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nêu rõ: Trong những năm qua công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo, chỉ đạo, đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được bạn bè quốc tế ghi nhận.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường là đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước... cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh. Do đó, việc nghiên cứu, quán triệt, vận dụng tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào trong giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị và đáp ứng tốt hơn yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện hiệu quả công tác này không chỉ góp phần giúp Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn mà Đảng, Nhà nước giao, mà còn có ý nghĩa trực tiếp củng cố sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, tạo động lực hoàn thành mọi nhiệm vụ. Vì lẽ đó, nghiên cứu, vận dụng tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào trong giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trong Tỉnh. Bên cạnh đó, góp phần hoàn thành Kế hoạch số 53-KH/TCT ngày 21/12/2021 của Trường Chính trị tỉnh Yên Bái về thực hiện Đề án “Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái đạt các tiêu chí Trường Chính trị chuẩn mức 1, giai đoạn 2022 - 2025”.

Hội thảo đã tập trung làm rõ một số nội dung cơ bản:

Thứ nhất, nghiên cứu nội dung của tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ hai, vận dụng tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào trong giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay.

Hội thảo đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên Nhà trường với 15 tham luận, trong đó có 04 tham luận nghiên cứu nội dung của tác phẩm và 11 tham luận vận dụng nội dung tác phẩm vào giảng dạy lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái hiện nay. Các bài tham luận tập trung vào các nội dung như: Giá trị lý luận và thực tiễn của cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kiên quyết, kiên trì thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh”; Quán triệt quan điểm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giảng dạy lý luận chính trị; Vận dụng quan điểm “Dân là gốc” – Bài học lịch sử vô giá trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vào giảng dạy triết học Mác – Lênin tại Trường Chính trị tỉnh hiện nay; Vấn đề kiểm soát quyền lực trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và vận dụng vào giảng dạy lý luận chính trị tại Khoa Nhà nước và pháp luật; Quán triệt quan điểm “ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vận dụng và giảng dạy bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Trường Chính trị tỉnh Yên Bái hiện nay;...

Qua Hội thảo cho thấy các bài viết đều có chiều sâu, đây sẽ là những luận cứ khoa học và là những minh chứng sinh động, quan trọng, cần thiết cho công tác tuyên truyền, công tác giảng dạy lý luận chính trị của giảng viên Trường Chính trị tỉnh Yên Bái. Nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên - người giảng viên của Nhà trường trước Đảng, trước Nhân dân cũng như trước học viên và thể hiện sự gương mẫu, đi đầu trong công tác học tập, nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta theo tinh thần nêu trong “Tác phẩm” trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: nghiên cứu, vận dụng tác phẩm: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào trong giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực cả về mặt lý luận và thực tiễn. Tin tưởng rằng, vận dụng nội dung các bài viết của tác phẩm vào giảng dạy như các bài tham luận đã nêu không chỉ mang lại những kết quả trong nhận thức, tư tưởng - lý luận mà còn tạo nên kết quả thực chất trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của giảng viên và học viên của Nhà trường gắn với yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, trong đó có sự đóng góp của các đồng chí trong buổi Hội thảo hôm nay, chắc chắn rằng công cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ được đẩy lùi, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.

 

Hoàng Thị Lê

Khoa Lý luận cơ sở