• Loading...
Chào mừng bạn đến với trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Yên Bái!.
 
Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B92 Môn: Phần III.1: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN
Ngày xuất bản: 05/09/2017 9:58:00 SA
Lượt đọc: 370

 

 

   TỈNH UỶ YÊN BÁI                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                                     

 

*

       

LỊCH HỌC TẬP

 

LỚP TRUNG CẤP LLCT - HC B92

 

Mở tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Văn Yên

 

Phần III.1: Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN

 

(Thời gian: Từ ngày 21/9 đến ngày 02/10/2017)

 
   

Thứ

Ngày
tháng

Buổi

Bài

Tên bài giảng

Số
 tiết

Giảng
 viên

 
 

5

21/9

S+C

1

Hệ thống chính trị và đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

8

Mai

 

6

22/9

S

2

Xây dựng nhà nước pháp quyền

4

B.Ngọc

 

C

 

Thảo luận

4

B.Ngọc

 

2

25/9

S

3

Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân

4

Mai

 

C

4

Pháp luật - Hệ thống pháp luật

4

Mai

 

3

26/9

S

 

Thảo luận

4

Mai

 

C

5

Luật Dân sự;

4

B.Ngọc

 

4

27/9

S+C

 

Luật Kinh tế; Luật Hôn nhân gia đình

8

B.Ngọc

 

5

28/9

S

 

Làm bài tập

4

B.Ngọc

 

C

 

Luật Hiến pháp;

4

Mai

 

6

29/9

S

 

Luật Hành chính; Luật đất đai

4

Mai

 

C

6

Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

4

B.Ngọc

 

2

02/10

S

7

Thực hiện pháp luật, tăng cường pháp chế

4

B.Ngọc

 

C

 

Thảo luận + Hệ thống môn

4

Mai

 
       

                                    

 

Nơi nhận:

 

                                        HIỆU TRƯỞNG

 

 - Ban Giám hiệu;

       

 - TTBDCT Văn Yên

       

 - Các khoa, phòng;

       

 - Lưu Đào tạo.

         
       

                                       Nguyễn Ngọc Hưng

 

  

 

 

Lịch học tập khác

 • Lịch học lớp B99 những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước từ: 04/12/2017-18/12/2017
 • Lịch học lớp A29: Phần đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội từ: 14/12/2017-05/01/2018
 • Lịch học lớp A29: Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN
 • Lịch học lớp B101: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Kế hoạch học tập lớp Trung cấp LLCT-HC khóa 101 huyện Trạm Tấu
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B98 Điều chỉnh (03 môn) từ ngày 09/10-16/11, từ ngày 21/11-28/11 từ ngày 28/11-07/12.
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B100 Môn: Những vấn đề cơ bản về Hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật XHCN
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B99 (02 môn) từ ngày 16/10-20/10, từ ngày 23/10-31/10
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B98 (03 môn) từ ngày 09/10-19/10, từ ngày 19/10-26/10 từ ngày 09/11-21/11.
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B92 Môn: Những Vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B95 Môn: Tình hình nhiệm vụ địa phương
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B96 Môn: Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực đời sống xã hội
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B97 Môn: Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B100 Môn: Tình hình nhiệm vụ địa phương
 • Lịch học tập lớp TCLLCT-HC B99. Môn: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • 1-15 of 36<  1  2  3  >