Get Adobe Flash player

Chào mừng các bạn đến với Website Trường Chính trị Yên Bái!

Vận dụng quan điểm Đại hội XI về đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa vào giảng bài “Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

         

          “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Thật vậy, lịch sử đã chứng minh để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH), Việt nam đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, gian khổ và lâu dài. Kết quả đạt được bước đầu của công cuộc xây dựng CNXH đã khẳng định sự lựa chọn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là đúng, là tất yếu lịch sử để thực hiện khát vọng của nhân dân ta: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng ta cũng xác định rõ các đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam.

          Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI là thể hiện trí tuệ của Đảng trên cơ sở tiếp tục vận dụng và phát triển học thuyết của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam. Làm rõ quan điểm của Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là trách nhiệm của người giảng viên trong Trường Chính trị Yên Bái nói chung và giảng viên giảng dạy bộ môn CNXH khoa học nói riêng. Tiếp cận dưới góc độ bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học thì các đặc trưng của xã hội XHCN như sau:

          Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, CNXH là giai đoạn đầu của hình thái kinh tế-xã hội Cộng sản chủ nghĩa. CNXH tiến bộ, ưu việt hơn tất cả các xã hội trước đó về các đặc trưng kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nhằm giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ ra các đặc trưng của xã hội XHCN như sau: Mục tiêu cao nhất của XH XHCN là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, tạo mọi điều kiện để con người phát triển toàn diện; Đặc trưng về chính trị: xã hội XHCN là một chế độ dân chủ với Nhà nước XHCN và hệ thống pháp luật XHCN; Đặc trưng về kinh tế: có lực lượng sản xuất tiến bộ, hiện đại với quan hệ sản xuất dựa trên chế độ công hữu được xác lập từng bước một cách phù hợp; Đặc trưng về văn hóa: có nền văn hóa phát triển là kết tinh những giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại; Đặc trưng về xã hội: công bằng, bình đẳng xã hội được xác lập; Giải quyết tốt các quan hệ giữa giai cấp- dân tộc- quốc tế (trên cơ sở các qua hệ lợi ích phù hợp).

          Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đã nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam ngày càng rõ hơn. Trong quá trình đổi mới nhận thức về CNXH và xây dựng CNXH, Đảng ta nhận thấy việc xác định đúng mô hình CNXH là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta. Bởi đó là cơ sở, là định hướng để Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật nhằm hiện thực hóa mục tiêu CNXH ở nước ta.

          Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Cương lĩnh 1991) của Đảng đã chỉ ra 6 đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng. Đại hội X (năm 2006) của Đảng đã bổ sung, phát triển thành 8 đặc trưng. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta tiếp tục xác định 8 đặc trưng trên cơ sở kết hợp, bổ sung, phát triển những đặc trưng của CNXH trong hai văn kiện nói trên.

          Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” (bổ sung, phát triển năm 2011) chỉ rõ: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”. Đó là những đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN ở Việt Nam mà Đại hội XI đã đề ra. Dưới góc độ môn CNXHKH thì đây là thành quả của hơn 25 năm đổi mới; thành quả của đổi mới nhận thức lý luận về CNXH trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Đồng thời cũng là thành quả của sự kết hợp hài hòa giữa “cái phổ biến” và “cái đặc thù”, cái chung và cái riêng để tạo nên một mô hình CNXH Việt Nam. 

          Để xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thì Đảng ta đã xác định: “Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. Phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN. Mục tiêu cao nhất của CNXH là giải phóng con người thoát khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, bất công, con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện, thể hiện phẩm giá của mình. Đó là giá trị cao cả, nhân văn, nhân đạo của CNXH theo đúng tư tưởng của C.Mác và Hồ Chí Minh.

          Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta không chỉ vạch ra các đặc trưng của CNXH mà còn chỉ ra con đường để thực hiện những đặc trưng đó với những lộ trình, bước đi phù hợp. Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, chúng ta phải quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng cơ bản; nắm vững và giải quyết các mối quan hệ lớn, mang tính chất biện chứng của đời sống xã hội, cấu thành nên nội dung của công cuộc đổi mới mà Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) đã đề ra.  

         Theo tôi để vận dụng tốt các đặc trưng của CNXH theo quan điểm của Đại hội XI trong quá trình giảng bài Xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Namở các Trường Chính trị nói chung và Trường Chính trị tỉnh Yên Bái nói riêng thì người giảng viên cần phải nắm được nội dung trên để có thể định hướng, giới thiệu được với học viên- người học. Để từ đó có cái nhìn khái quát và tin tưởng vào con đường đi lên CNXH mà chúng ta đang xây dựng.

 

1. ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 70.

2. ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 70.

3. ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 71.

 

 Tạ Thị Hảo

Khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng HCM

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Bản đồ Yên Bái

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter