Get Adobe Flash player

Chào mừng các bạn đến với Website Trường Chính trị Yên Bái!

           TỈNH UỶ YÊN BÁI                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       TRƯỜNG CHÍNH TRỊ                                   Yên Bái, ngày  17  tháng 04 năm 2012

 

LỊCH HỌC TẬP

TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHOÁ 60 (B60)

Phần 1 - Môn: Triết học Mác - Lênin

Thêi gian: Từ ngày23/4/2012 đến ngày08 / 5/2012

 

Thứ/ngày/tháng

Buổi

Bài

Nội dung học tập

Số

tiết

Giảng viên

T2.

23/4/2012

C

1

Vai trò của triết học Mác – Lênin trong nhận thức và hoạt động thực tiễn

5

Phương

T3.

24/4/2012

S

2

Chủ nghĩa duy vật Mác xít

5

Phương

C

3

Phép biện chứng duy vật

5

Phương

T6.

27/4/2012

S

3

(Tiếp) Phép biện chứng duy vật

5

Phương

C

 

Thảo luận bài 1,2,3

5

Phương

T7. 28/4/2012

S

4

Lý luận nhận thức

5

Phương

C

5

Lý luận hình thái kinh tế - xã hội

5

Phương

T6.

 04/5/2012

S

5

(Tiếp) Lý luận hình thái kinh tế - xã hội

5

Phương

C

6

Giai cấp – dân tộc

5

Nghĩa

T7.

 05/5/2012

S

 

Thảo luận bài 4,5,6

5

Nghĩa

C

7

Nhà nước và cách mạng xã hội

5

Nghĩa

T2.

 07/5/2012

S

8

Vai trò của quần chúng ND và cá nhân trong lịch sử

5

Nghĩa

C

9

Ý thức xã hội

5

Nghĩa

T3.

08/5/2012

S

9

(Tiếp)Ý thức xã hội

5

Nghĩa

C

 

Thảo luận bài 7,8,9

5

Nghĩa

T6

11/5/2012

S

10

Hệ thống môn triết học Mác - Lênin

5

Phương

C

 

Học môn Kinh tế chính trị

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

-          Ban giám hiệu

-          Các khoa, phòng

-          CN, lớp học                                                                                                     (đã ký)

-          Trung tâm Chính trị huyện Trấn Yên

-          Lưu phòng VT, phòng Đào tạo                                                           Nguyễn Ngọc Hưng

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: