Get Adobe Flash player

Chào mừng các bạn đến với Website Trường Chính trị Yên Bái!

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH

 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011 – 2020

                                                           

Ngày 08/11/2011, Chính phủ đã ban hành ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP quy định rõ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Chương trình được ban hành có một ý nghĩa to lớn, là văn bản pháp lý định hướng toàn bộ tiến trình cải cách hành chính nhà nước từ nay đến năm 2020, làm căn cứ để các Bộ, ngành và đại phương triển khai thực hiên các nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vị của từng Bộ, ngành và địa phương.

 

Chương trình xác định rõ 5 mục tiêu phải đạt sau 10 năm cải cách là xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính; Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước; Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.

 

Việc thực hiện Chương trình được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2011 – 2015; giai đoạn 2 từ năm 2016 – 2020. Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 10 năm tới là: Cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

 

Nội dung Cải cách hành chính: Nếu chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001 – 2010 tập trung vào 4 nội dung (cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công) thì chương trình mới giai đoạn 2011 - 2020 xác định rõ nhiệm vụ cải cách hành chính trên 6 lĩnh vực cụ thể là cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

 

- Thứ nhất, về cải cách thể chế: một vấn đề rất quan trọng được đặt ra đó là việc hoàn thiện thể chế về sở hữu, trong đó khẳng định sự tồn tại khách quan, lâu dài của các hình thức sở hữu trước hết là sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu khác nhau trong nền kinh tế; sửa đổi đồng bộ thể chế hiện hành về sở hữu đất đai, phân định rõ quyền sở hữu đất và quyền sử dụng đất, bảo đảm quyền của người sử dụng đất. Qua những vụ việc về đất đai mới xảy ra gần đây cho thấy việc hoàn thiện thể chế về sở hữu và đất đai là một bước đi cần thiết và kịp thời của Đảng và Nhà nước nhằm hoàn thiện khung pháp lý về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khuyến khích sự phát triển của các thành phần kinh tế và đảm bảo sự ổn định, công bằng trong xã hội.

 

- Thứ hai, về cải cách thủ tục hành chính:  điểm mới là trong Nghị quyết 30c đã  tách lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính ra khỏi cải cách thể chế và đưa ra làm nhiệm vụ riêng. Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh: "Việc bóc tách nhiệm vụ cải cách TTHC là một yêu cầu cần thiết trong bối cảnh hiện nay, bởi TTHC có vai trò quan trọng, được thực hiện hằng ngày trong đời sống xã hội cũng như tác động lớn đến thu hút đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp". Trong giai đoạn 2011 – 2015 cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh trong một số lĩnh vực trọng tâm cần tập trung là: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu, nhập khẩu; y tế; giáo dục; lao động; bảo hiểm; khoa học, công nghệ... Một điểm mới nữa là việc đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng thể chế và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Đây sẽ là một bước tiến đáng kể góp phần vào việc nâng cao chất lượng của các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước.

 

- Thứ ba, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: chương trình đã lượng hóa kết quả trên một số lĩnh vực cụ thể như bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80 % vào năm 2020.

 

- Thứ tư, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã đưa ra nội dung mới đó là việc thực hiện chế độ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh, thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ trưởng và tương đương (ở trung ương), giám đốc sở và tương đương (ở địa phương) trở xuống. Ngoài ra chương trình cũng tập trung nguồn lực ưu tiên cho cải cách chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; đến năm 2020, tiền lương của cán bộ,công chức, viên chức được cải cách cơ bản, bảo đảm được cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và gia đình ở mức trung bình khá trong xã hội.

 

- Thứ năm, về cải cách tài chính công có một điểm đáng chú ý là việc đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước, tiến tới xóa bỏ chế độ cấp kinh phí theo số lượng biên chế, thay thế bằng cơ chế cấp ngân sách dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó đối với cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công sẽ từng bước thực hiện chính sách điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công phù hợp, chú trọng đổi mới cơ chế tài chính của các cơ sở giáo dục, đào tạo, y tế công lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch. Đổi mới và hoàn thiện đồng bộ các chính sách bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh, có lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

 

- Thứ sáu, về hiện đại hóa hành chính đã cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2020: 90%các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; hầu hết các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi; hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ ở mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau; Ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân, đặc biệt là trong hoạt động dịch vụ hành chính công, dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công.

 

Việc ban hành Chương trình Tổng thể về cải cách hành chính giai đoạn 2011 -2020 tuy có muộn và đã ảnh hưởng tới việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2011 và cả giai đoạn 2011 – 2020 ở các Bộ, ngành và địa phương nhưng đây là một bước đi quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xác định đây là một trong ba khâu đột phá trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.ư

 

                                                                        Nguyễn Thị Ngọc

Khoa Nhà nước – Pháp luật

 

Bản đồ Yên Bái

Liên kết web

Đếm số lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter