Get Adobe Flash player

Chào mừng các bạn đến với Website Trường Chính trị Yên Bái!

 

    TỈNH UỶ YÊN BÁI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ Yên Bái, ngày 21 tháng 9 năm 2011
  *
     Số: 12 -KH/TCT          
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
THÁNG 10 NĂM  2011
             
TT Tên lớp Địa chỉ  Thời gian Cán bộ  Ghi 
mở lớp Chính thức Dự kiến phụ trách chú
1 Đại học Lưu trữ học & QTVP Trường Chính trị 03/10-31/10    Minh  
2 Đại học Hành chính KH7-TC47 Trường Chính trị 03/10- 31/10    Minh  
3 TCLLCT - HC A21 Trường Chính trị 01/10-31/10   Sáu   
4 TCLLCT - HC B52  Văn Chấn 15/10-31/10    Hùng  
5 TCLLCT - HC B55 Văn Yên 01/10-15/10    Hùng  
6 TCLLCT - HC B56 ( hoàn chỉnh đổi Bằng) Trường Chính trị 01/10- 25/10   Sáu - Thuý Bế giảng
7 TC chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở Trường Q.S Tỉnh 01/10-15/10   Hùng  
             
             
             
Nơi nhận:                             HIỆU TRƯỞNG   
             
  - Ban Giám hiệu      ( Đã ký )
  - Các Khoa, Phòng (thực hiện)                      
  - Lưu HC-TC, ĐT          
             
        Nguyễn Ngọc Hưng